Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Tomasz Zawistowski Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności Mechanics prof. dr hab. inż. Michał Kleiber prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, ZUT Szczecin, prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, IMP Gdańsk, 2019
2 Paweł Jarzębski Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonych Computer science prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. dr hab. inz. Roman Wyrzykowski, 2018
3 Szymon Nosewicz Discrete element modeling of powder metallurgy processes Material engineering dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT prof. dr hab. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Maciej Pietrzyk, AGH Kraków 2016
4 Norbert Tuśnio Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru Building prof. dr hab. inż. Sosnowski Włodzimierz dr hab. Mirosław Kosiorek, dr hab. Krzysztof Wiśniewski 2010
5 Tomasz Bednarek Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiału Computer science prof. Włodzimierz Sosnowski prof. Janusz Badur, dr hab. Piotr Kowalczyk 2009
6 Krzysztof Piotr Mróz Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczne Mechanics dr hab. Krzysztof Doliński prof. Zenon Mróz, prof. Andrzej Seweryn 2009
7 Bartosz Nowak Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalne Mechanics dr hab. Mariusz Kaczmarek prof. Tomasz Łodygowski, dr hab. Jerzy Rojek 2009
8 Marcin Bator Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji Computer science prof. Mariusz Nieniewski prof. Witold Kosiński, prof. Juliusz Kulikowski 2008
9 Piotr Kotlarz Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii Computer science prof. Zbigniew Kotulski prof. Witold Kosiński, dr hab. Franciszek Seredyński 2008
10 Przemysław Panasz Nieliniowe modele powłok z 6 stopniami swobody bazujące na dwustopniowych aproksymacjach Building dr hab. Krzysztof Wiśniewski prof. Jacek Chróścielewski, dr hab. Marek Stanuszek 2008
11 Piotr Franciszek Sadłowski Parametryzacje rotacji i algorytmy rozwiązywania równań dynamiki z rotacyjnymi stopniami swobody dr hab. Krzysztof Wiśniewski prof. Jacek Chróścielewski, dr hab. Czesław Bajer 2008
12 Krzysztof Paweł Kolanek Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych prof. Stefan Jendo dr hab. Krzysztof Doliński, prof. Paweł Śniady 2007
13 Grzegorz Jurczak Anizotropia sprężysta kryształów. Analiza i modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych. Mechanics dr hab. Paweł Dłużewski prof. Tomasz Łodygowski, dr hab. Ryszard B. Pęcherski 2006
14 Artur Marczewski Optymalizacja procesów tłoczenia blach oparta na symulacji numerycznej i ścisłych metodach analizy wrażliwości doc. dr hab. Włodzimierz Sosnowski 2005