Realizowane prace doktorskie:

lp Temat Opiekun Doktorant

Proponowane tematy prac doktorskich:

lp Temat Opiekun
1 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych dr hab. inż. Zdzisław Nowak
pok. 117, tel. 454
znowak
2 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia dr hab. inż. Zdzisław Nowak
pok. 117, tel. 454
znowak
3 Badanie własności termomechanicznych nowych nanokompozytów na bazie cementu dr hab. inż. Iwona Pokorska-Służalec
pok. 117, tel. 454
ipokorsk
4 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów dr hab. inż. Wiesław Larecki
pok. 118, tel. 175
wlarecki
5 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym dr hab. inż. Wiesław Larecki
pok. 118, tel. 175
wlarecki
6 Oddziaływania światła z nano-meta-materiałami prof. dr hab. Wojciech Nasalski
pok. 118, tel. 189
wnasal
7 Theoretical and experimental study of the field emission of statistically and two-dimensionally ordered carbon nanotubes prof. dr hab. Michał Giersig
pok. 420, tel. 410
mgiersig
8 Carbon-based magnetic composites to improve the mechanical properties of materials Composites with carbon-based nanostructures are promising materials for use in various fields, from automotive to environmental applications. prof. dr hab. Michał Giersig
pok. 420, tel. 410
mgiersig
9 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
pok. 531, tel. 416
pkielczy
10 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
pok. 531, tel. 416
pkielczy