Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Nieliniowa dynamika układów ciągłych i dyskretnych.
 • Mechanika hamiltonowska - podstawy geometryczne, symetrie, całkowalność i chaos.
 • Mechanika ośrodków z mikro- i nanostrukturą.
 • Nieliniowa teoria transportu, termodynamika ośrodków ciągłych.
 • Metody wariacyjne, symetrie i prawa zachowania.
 • Elektrodynamika nieliniowa, uogólnione nieliniowości typu Borna-Infelda, teorie z cechowaniem, defekty.
 • Relatywistyczna teoria ośrodków ciągłych z aspektami astrofizyki.
 • Kwantowe i statystyczne podstawy teorii ośrodków, gazy i ciecze kwantowe, gaz fononowy.
 • Nieliniowa teoria orientacji molekularnej polimerów i weryfikacja doświadczalna.
 • Kinetyka niestacjonarnej nukleacji i krystalizacji polimerów w zmiennych warunkach termodynamicznych - badania teoretyczne i doświadczalne.
 • Kinetyka przemian polimorficznych w polimerach - badania teoretyczne i doświadczalne.
 • Symulacja komputerowa dynamiki molekularnej układów polimerowych.
 • Modelowanie i symulacja komputerowa procesów formowania włókien i nanowłókien.
 • Elektroprzędzenie nanowłókien do zastosowań biotechnologicznych.
 • Liniowe i nieliniowe efekty optyczne w strukturach nanofotonicznych.
 • Efekty niespekularnego odbicia i transmisji pola elektromagnetycznego.
 • Generacja, propagacja i dyfrakcja wiązek i impulsów optycznych wyższych rzędów.
 • Wiązki i impulsy Hermita-Gaussa i Laguerra-Gaussa w strukturach rezonansowych i metamateriałowych.
 • Spinowy i orbitalny moment pędu, wiry optyczne, polaryzacja pola optycznego.
 • Generacja, prowadzenie i zastosowania polarytonów-plazmonów powierzchniowych.
 • Nanowizualizacja w polu bliskim, optyczne pułapkowanie nanocząteczek, samoorganizacja nanostruktur w polu optycznym.
 • Solitony optyczne, optyczna bistabilność.
 • Szybkie i wolne impulsy świetlne.
 • Sensory ultradźwiękowe do badania własności fizycznych materiałów (ciał stałych i cieczy):
 • badanie lepkości cieczy poddanych wysokim ciśnieniom,
 • zastosowania powierzchniowych fal akustycznych (Love'a, Bluesteina-Gulyaev'a) oraz objętościowych fal ścinania w badaniu lepkości cieczy izotropowych,
 • czujniki akustyczne do detekcji i pomiaru stężenia substancji chemicznych (w szczególności łatwopalnych i szkodliwych),
 • wyznaczanie parametrów sprężystych cienkich warstw.

Słowa kluczowe:

 • ciała odkształcalne, pole elektromagnetyczne, zjawiska transportu, mechanika kwantowa, fonony, symetrie, prawa zachowania, pola i cząstki relatywistyczne.
 • orientacja molekularna, nieliniowa elastooptyka, dynamika molekularna, nukleacja, kinetyka krystalizacji, krystalizacja nieizotermiczna, krystalizacja orientowana, przemiany polimorficzne, modelowanie komputerowe, elektroprzędzenie.
 • fotonika, plazmonika, spintronika, nanowizualizacja, nanomanipulacja, wiązki i impulsy optyczne, wiry optyczne, efekty niespekularne, bistabilność optyczna, plazmony powierzchniowe, metamateriały, rezonatory i koncentratory optyczne.
 • przemiany fazowe, procesy hydratacji, żelowanie, nanowarstwy, chemiczne czujniki akustyczne, lepkość systemów płynnych, warstwy Langmuira-Blodgetta, nukleacja mikropęknięć, przemiany fazowe.