Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Tomasz Kowalczyk 2020-03-03 Badania nad otrzymywaniem mikro- i nanowłókien metodą elektroprzędzenia oraz ich biologicznymi i medycznymi zastosowaniami Biochemia prof. Elżbieta Pamuła, AGH, prof. Zbigniew Paszenda, PŚ, prof. Andrzej Nowak, PG
2 Grzegorz Jurczak 2020-06-04 Kontynualne modelowanie pól sprzężonych w heterostrukturach piezoelektrycznych Mechanika prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, WAT, dr hab. inż. Jerzy Pamin, PK, prof. dr. hab. inż. Waldemar Rachowicz, PK
3 Bartłomiej Błachowski 2020-06-04 Identyfikacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i połączeń śrubowych w przestrzennych konstrukcjach prętowych Mechanika prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, IMP PAN, dr hab. inż. Magdalena Rocka, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Poltechnika Białostocka
4 Dariusz M. Jarząbek 2019-05-30 Wpływ wytrzymałości połączenia metal-ceramika na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych o osnowie metalowej wzmacnianych fazą ceramiczną Mechanika prof. Andrzej Neimitz - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, prof. Jerzy Morgiel - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, prof. Andrzej Seweryn - Politechnika Białostocka
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Bartłomiej Dyniewicz 2017-05-18 Adaptacyjne tłumienie drgań wybranych konstrukcji z wykorzystaniem nieklasycznych materiałów Mechanika prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, Politechnika Rzeszowska, prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza
2 Tomasz Mościcki 2017-05-18 Modelowanie numeryczne procesów zachodzących podczas ablacji nanosekundowym impulsem lasera Mechanika prof. dr hab. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska, prof. dr hab. Zbigniew Kołakowski, Politechnika Łódzka, dr hab. Adam Cenian, IMP PAN w Gdańsku
3 Piotr Korczyk 2017-02-23 Mechaniczne podstawy zastosowania kropel jako mikroreaktorów chemicznych w pasywnych układach mikroprzepływowych Mechanika prof. dr hab. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, IKFP PAN w Krakowie
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Jacek Hoffman 2016-10-27 Badania eksperymentalne ablacji grafitu wywołanej nanosekundowym impulsem lasera Mechanika prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Jan Jabczyński, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, prof. dr hab. Gerard Śliwiński, IMP PAN w Gdańsku
2 Tomasz G. Zieliński 2016-02-25 Propagacja i tłumienie fal akustycznych w ośrodkach porowatych, a cechy geometryczne i drgania mikrostruktury Mechanika prof. dr hab. Wojciech Batko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska
3 Wasyl Kowalczuk 2015-06-25 Modele afiniczne w opisie dyskretnych i ciągłych ośrodków z mikrostrukturą w mechanice analitycznej Mechanika prof. Radosław Iwankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, prof. Piotr Kielanowski, National Technical University, Meksyk, prof. Gwidon Szefer, Politechnika Krakowska
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Eligiusz Witold Postek 2014-09-25 Modelowanie numeryczne problemów sprzężonych wraz z paralelizacją Mechanika prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna, prof. Tomasz Lewiński - Politechnika Warszawska, dr hab. Ryszard Buczkowski - Akademia Morska
2 Beata Misztal-Faraj 2014-05-29 Modelowanie kinetyki krystalizacji polimorficznej i płytkowej w polimerach Inżynieria materiałowa prof. Danuta Żuchowska - Politechnika Wrocławska, prof. Ludomir Ślusarski - Politechnika Łódzka, prof. Józef Garbarczyk - Politechnika Poznańska
3 Yuriy Tasinkevych 2014-01-30 Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures Elektronika prof. Waldemar Soluch - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dr hab. Jerzy Wiciak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. Tadeusz Pustelny - Politechnika Śląska w Gliwicach
4 Łukasz Jankowski 2014-03-06 Dynamic load identification for structural health monitoring Mechanika prof. dr hab. Krzysztof Dems - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejetności, prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska
5 Przemysław Ranachowski 2013-06-27 Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej Inżynieria materiałowa prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk - Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz - Instytutu Energetyki, prof. Ludosław Stobierski - AGH Kraków, prof. Henryk Tomaszewski - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa
6 Marcin Białas 2013-01-31 Mechanical Modelling of Thin Films Mechanika prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Jerzy Nowacki 2012-11-29 Static and dynamic coupled fields in bodies with piezoeffects or polarization gradient Mechanika prof. Bogdan Tadeusz Maruszewski - Politechnika Poznańska, prof. Zbigniew Wesołowski - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, dr hab. Barbara Gambin - IPPT PAN w Warszawie
2 Grzegorz Maciejewski 2012-11-29 Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali Mechanika prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska, prof. Błażej Skoczeń - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Piotr Perzyna - IPPT PAN w Warszawie
3 Irena Sielamowicz 2012-11-29 Analiza płynięcia materiałów granularnych w modelach silosów Mechanika prof. Tadeusz Burczyński - Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. Tomasz Łodygowiski - Politechnika Poznańska, prof. Lech Dietrich - IPPT PAN w Warszawie, prof. Józef Hrabik - Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
4 Bolesław Stasicki 2012-10-25 Opracowanie systemów do ultraszybkiej wideografii Elektronika Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Dr hab. inż. Bogdan Kosmowski – Politechnika Gdańska, Prof. Jerry Westerweel – Politechnika Deflt, Holandia
5 Katarzyna Kowalczyk-Gajewska 2012-05-31 Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength Mechanika prof. Piotr Perzyna, prof. Błażej Skoczeń, prof. Andrzej Tylikowski, prof. Andrzej Seweryn
6 Rafał Stocki 2012-03-29 Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych Mechanika prof. dr hab. Stefan Berczyński, prof. dr hab. Andrzej Garstecki, prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, prof. dr hab. Jerzy Wróbel
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Wiesław Larecki 2010-10-28 Hiperboliczne równania fononowego transportu ciepła Mechanika Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Prof. dr hab. Janusz Mika, Prof. nzw. Kazimierz Piechór, Prof. dr hab. Andrzej Tylikowski
2 Elżbieta Alicja Pieczyska 2010-01-28 Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu Mechanika Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz, Prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer, Prof. dr hab. Andrzej Ziabicki
3 Sławomir Piekarski 2010-05-27 Galilean-Invariant Formulation of the Fluid Dynamics Mechanika prof. Janusz Badur, dr hab. Kazimierz Napiórkowski, prof. Jan Sławianowski, prof. Krzysztof Wierzcholski
4 Mikołaj Aleksiejuk 2009-11-26 Wytwarzanie i propagacja fal akustycznych o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych. Elektronika Prof. Jan Ebert, Prof. Leszek Golonka, Prof. Antoni Śliwiński, Prof. Tadeusz Pustelny
5 Jan Maciejewski 2009-09-24 Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe Mechanika Prof. Andrzej Drescher, Prof. Dionizy Dudek, Prof. Gwidon Szefer, Dr hab. Danuta Leśniewska
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Dorota Bzowska 2008-06-26 Dynamika procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród. Budownictwo Prof. Marian Hopkowicz, Prof. Piotr Klemm, Prof. Andrzej J. Nowak, Prof. Zbysław Pluta
2 Leszek Chmielewski 2008-03-27 Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych. Informatyka Prof. Marek Domański, Prof. Witold Kosiński, Prof. Juliusz L. Kulikowski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz
3 Dorota Chwieduk 2008-04-24 Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku. Budownictwo Prof. Piotr Furmański, Prof. Jarosław Mikielewicz, Dr hab. Leszek Laskowski, Prof. Antoni Stachowicz
4 Włodzimierz Domański 2008-06-05 Propagation and interactionof hyperbolic plane waves in nonlinear elastic solids. Elektronika Prof. Zbigniew Peradzyński, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Vsevolod Vladimirov, Prof. Zbigniew Wesołowski
5 Barbara Gambin 2008-01-31 Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych. Mechanika Prof. Witold Kosiński, Prof. Bogdan T. Maruszewski, Dr hab. Gennadij Miszuris, Prof. Gwidon Szefer
6 Romuald Kotowski 2008-02-28 Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice. Mechanika Prof. Józef Giergiel, Prof. Stanisław Sieniutycz, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Jan J. Sławianowski
7 Tomasz Lekszycki 2008-10-30 Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości Mechanika Prof. Romuald Będziński, Prof. Krzysztof Kędzior, Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Prof. Gwidon Szefer
8 Jerzy Rojek 2008-10-02 Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych. Mechanika Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Jerzy Wróbel
9 Hanna Irena Jędrzejuk 2007-05-10 Optymalizacja osiedli mieszkaniowych. Budownictwo Prof. Stefan Jendo, Prof. Piotr Klemm, Prof. Antoni Stachowicz, Prof. Lech Śliwowski
10 Andrzej Kawalec 2007-03-29 Computer aided synthesis and modelling of modified helical gear transmissions with finite element analysis. Budowa i eksploatacja maszyn Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Maciej Bossak, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Jerzy Wróbel
11 Piotr Marian Kowalczyk 2007-11-22 Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity. Mechanika Prof. Andrzej Garstecki, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Włodzimierz Sosnowski, Prof. Gwidon Szefer
12 Tamara Kujawska 2007-12-14 Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych Elektronika Prof. Julian Deputat, Prof. Eugeniusz Kozaczka, Prof. Krzysztof Zaremba, Prof. Marian Zientalski
13 Zenon Andrzej Kulpa 2007-10-04 Diagrammatic Interval Analysis with Applicatios. Informatyka Prof. Jacek Błażewicz, Dr hab. Ewa Grabska, Prof. Jerzy Klamka, Prof Witold Kosiński
14 Tomasz Lipniacki 2007-06-15 Anizotropowa turbulencja w nadciekłym helu i dynamika wirów dyskretnych. Mechanika Dr hab. Konrad Bajer, Prof.Eryk Infeld, Prof. Ryszard Mańka, Prof. Andrzej Styczek
15 Jerzy Litniewski 2007-04-19 Wykorzystanie fal ultradźwiekowych do oceny zmian struktury gąbczastej Elektronika Prof. Tadeusz Pałko, Prof. Aleksander Opilski, Prof. Julian Deputat, Dr hab. Mariusz Kaczmarek
16 Zdzisław Nowak 2007-10-25 Metoda identyfikacji w mechanice materiałów ciągliwych z uszkodzeniami. Mechanika Prof. Maciej Pietrzyk, Prof. Jacek Skrzypek, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Andrzej Seweryn
17 Janusz Szczepański 2007-06-14 Zastosowanie układów dynamicznych w kryptografii. Informatyka Prof.Tadeusz Czachórski, Prof. Jerzy Gawinecki, Prof. Tomasz Kapitaniak, Prof. Ryszard Tadeusiewicz.
18 Stanisław Tokarzewski 2007-03-15 Multipoint continued fraction approach to the bounds on the effective transport coefficients of the phase media. Mechanika Prof. Gwidon Szefer, Prof. Wiesław Pleśniak, Dr hab. Kazimierz Piechór, Dr hab. Mieczysław Cieszko
19 Zygmunt Jacek Zawistowski 2007-05-24 Metody teorii grup w zastosowaniu do układów dynamicznych z nieliniowym i nielokalnym oddziaływaniem. Mechanika Prof. Ryszard Mrugała, Prof. Aleksander Strasburger, Prof. Jan Rychlewski, Prof. Vsevolod Vladimirov
20 Andrzej Grzegorz Ziółkowski 2007-06-15 Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu badania doświadczalne i opis teoretyczny. Mechanika Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Wojciech Nowacki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Gwidon Szefer
Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Krzysztof Banaś 2006-01-26 Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali Informatyka Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Robert Schaefer, Dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2 Ryszard Staroszczyk 2006-02-23 Constitutive Modelling of Creep Induced Anisotropy of Ice Mechanika Prof. Ryszard Izbicki, Prof. Henryk Petryk, Prof. Roman Teisseyre
3 Stanisław Stupkiewicz 2006-10-26 Micromechanics of contact and interphase layers Mechanika Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Bogdan Raniecki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Andrzej Tylikowski
4 Maria Lidia Ekiel-Jeżewska 2005-09-29 Oddziaływania hydrodynamiczne a współczynniki transportu zawiesin Mechanika Prof. Zbigniew Adamczyk, Prof. Marek Kuś, Dr hab. Kazimierz Piechór
5 Bogdan Andrzej Kaźmierczak 2005-04-28 Fale biegnące w ośrodkach nieliniowych Mechanika Prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Dr hab. Dariusz Wrzosek
6 Anna Kucaba-Piętal 2005-03-31 Modelowanie mikroprzepływów na gruncie teorii płynów mikropolarnych Mechanika Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Prof. dr hab. Jacek Kitowski, Dr hab. Eligiusz Wajnryb
7 Maria Joanna Marks 2005-05-25 O kompozytach uzbrojonych dwiema rodzinami włókien Mechanika Prof. dr hab. Witold Gutkowski, Prof. dr hab. Tomasz Lewiński, Prof. dr hab. Romuald Świtka
8 Paweł Łukasz Sajkiewicz 2005-06-24 Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów Inżynieria materiałowa Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Doc. dr hab. Leszek Jarecki, Prof. dr hab. Andrzej Włochowicz