Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest jednostką podrzędną Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Książnica IPPT PAN została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Działalność Biblioteki IPPT PAN jest prowadzona na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574), misją jest gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie osiągnięć nauki przedstawionych w formie publikacji drukowanych lub cyfrowych. Książnica mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota, przy ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa. Poczta elektroniczna Biblioteki - adres ogólny: libraryPozostałe adresy kontaktowe:

Kierownik Biblioteki. Koordynacja repozytorium cyfrowego publikacji i programów otwartego dostępu do zasobów nauki. Analizy bibliometryczne

dr Bogusława Lewandowska-Gruszka; pok. 43/45, tel. 247, e-mail: Boguslawa.Lewandowska

Czytelnia i wypożyczalnia miejscowa. Wypożyczalnia międzybiblioteczna.
Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych IPPT PAN w otwartym dostępie 

Monika Kalińska; pok. 44, tel. 201, e-mail: mkalin

mgr Krzysztof Szczygielski; pok. 44, tel. 202, e-mail: kszczyg

Biblioteka IPPT PAN jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Zbiory księgozbioru naukowego IPPT PAN są udostępniane pracownikom, doktorantom i emerytom IPPT PAN, jak również pracownikom innych instytucji naukowych oraz uczelni. Zbiory udostępniamy na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom, wypożyczamy je również na zewnątrz, jednakże tylko czytelnikom zarejestrowanym. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych zostały określone szczegółowo w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN. Biblioteka IPPT PAN im. Witolda Nowackiego posiada bogate zbiory drukowane, zarówno historyczne, jak i cenne nowości prestiżowych wydawnictw naukowych. Prenumerowane i udostępniane w ramach licencji na stanowiskach komputerowych w sieci IPPT PAN są również elektroniczne bazy dokumentów i danych naukowych. Są to zarówno bazy pełnotekstowe, jak i bibliograficzno-abstraktowe.

A. ZBIORY DRUKOWANE

Informację bibliograficzną o zgromadzonych w Bibliotece IPPT PAN zbiorach drukowanych prezentuje katalog Biblioteki (bibliograficzna baza własna online), który jest zintegrowany z katalogami innych bibliotek naukowych wchodzących w skład Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN. Udostępniamy również informację o nowych nabytkach w księgozbiorze IPPT PAN.

Stan wolumenu bibliotecznego na dzień 30.09.2020 r.

1) dokumenty publikowane:

a) oprawne: księgozbiór specjalistyczny: 84287 vol., w tym

  • księgozbiór mechaniczny: 57985 vol., księgozbiór akustyczny: 16258 vol., księgozbiór podręczny: 426 vol., czasopisma oprawne: 9618 vol.;

b) kolekcje czasopism (łącznie ciągi otwarte i zamknięte): 1250 tytuły;

2) dokumenty niepublikowane: zbiory specjalne: 743 vol.

B. ZBIORY ELEKTRONICZNE w subskrypcji w 2020 r.

Kolekcje Wirtualnej Biblioteki Nauki obejmują książki i czasopisma wydawnictw: Elsevier, Springer, Wiley, Nature, EBSCO

Inne kolekcje wydawnicze w dostępie online w 2020 r.: AIP/APS, Cambridge Journals, Oxford Journals - Mathematics & Physical Sciences Collection, RSC Publishing

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (RCIN)

Biblioteka IPPT PAN podejmuje zadania z zakresu digitalizacji publikacji naukowych, jak również ich udostępnienia na platformie internetowej, długotrwałej archiwizacji cyfrowej oraz otwierania zasobów nauki. Wraz z innymi bibliotekami instytutów naukowych z terenu Warszawy, Krakowa, Poznania i Białowieży, Biblioteka IPPT PAN współtworzy bibliotekę cyfrową o nazwie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN).  Adres witryny internetowej RCIN: https://rcin.org.pl/dlibra

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po zasobach cyfrowych RCIN - prezentacja.

Na działalność dotyczącą utworzenia i rozwoju kolekcji Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych pozyskano dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Uzyskano następujące projekty:

 

SPECJALIZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEKI IPPT PAN

Biblioteka IPPT PAN wchodzi w skład sieci bibliotek naukowych, jak również Konsorcjum Bibliotek Polskiej Akademii Nauk. Wśród placówek bibliotecznych Polskiej Akademii Nauk wyróżnia się największym księgozbiorem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych (profil Biblioteki IPPT PAN w bazie OPI). Dokumenty piśmiennictwa naukowego są gromadzone i opracowywane w elektronicznym systemie bibliotecznym, który umożliwia zdalne zapoznanie się z zawartością księgozbioru IPPT PAN poprzez katalog internetowy Biblioteki. W swoich zbiorach drukowanych Biblioteka IPPT PAN posiada wiele cennych pozycji źródłowych dla dyscyplin nauk technicznych, jak również dyscyplin nauk matematyczno-przyrodniczych.

Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest specjalistycznym księgozbiorem naukowym z zakresu nauk technicznych. W zbiorach Biblioteki IPPT PAN znalazły się znaczące i zasobne kolekcje specjalistyczne z obszaru akustyki i mechaniki, które w przeszłości, do roku 2009, stanowiły odrębne księgozbiory-biblioteki instytutu macierzystego.

Kierunki gromadzenia i opracowania zbiorów w IPPT PAN są obecnie następujące:

akustyka,
automatyka i robotyka,
badania nieniszczące,
biologia,
biologia matematyczna,
biomateriały,
biomechanika,
biofizyka,
biochemia,

cybernetyka,
elektronika,
informatyka,
inżynieria biomedyczna,
inżynieria materiałowa,
inżynieria lądowa i wodna,
inteligentne technologie,
matematyka,
medycyna,

mechanika,
mechatronika
modelowanie matematyczne w biologii i w medycynie,
nanomateriały,
nanotechnologie,
niezawodność i optymalizacja,
ultradźwięki,
ultradźwięki w medycynie,
naukoznawstwo.

ANALIZY BIBLIOMETRYCZNE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Analizy bibliometryczne opublikowanych prac naukowych, w tym w formie obiektów cyfrowych zarejestrowanych w systemie DOI, są prowadzone w zakresie indeksacji cytowań i obliczeń współczynnika wpływu publikacji. Analizy te są sporządzane i przechowywane na potrzeby ewaluacji i sprawozdawczości działalności naukowej IPPT PAN.

PROGRAMY PUBLIKOWANIA OTWARTEGO w 2020 r.

WYMIANA PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z BIBLIOTEKAMI ZAGRANICZNYMI

obejmuje następujące tytuły wydawnicze, redagowane w IPPT PAN:

IPPT Reports on Fundamental Technological Research

WYSTAWY TEMATYCZNE W BIBLIOTECE IPPT PAN

WYSTAWA POŚWIĘCONA ŚP. PROFESOROWI JANOWI JERZEMU SŁAWIANOWSKIEMU - BIOGRAFIA I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
Na wystawie zaprezentowano wybrane osiągnięcia z dorobku naukowego Profesora Jana Jerzego Sławianowskiego. Ekspozycja obejmuje monografie i inne najważniejsze publikacje Pana Profesora. Wystawa została otwarta w dniu 1 października 2019 r. Do obejrzenia jej zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Wystawa stała pt.: PROFESOR MICHAŁ KLEIBER - W SŁUŻBIE NAUKI I SPOŁECZEŃSTWA 
Jest to wystawa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Michała Kleibera poświęcona działalności naukowej, eksperckiej i publicznej Pana Profesora. Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 25 stycznia 2016 r. Wystawa jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Wystawa stała pt.: WYBÓR MONOGRAFII UCZONYCH IPPT PAN
Jest to prezentacja archiwaliów i współczesnych publikacji ze zbiorów Biblioteki IPPT PAN. Wystawa przedstawia wkład założycieli i badaczy IPPT PAN w rozwój nauk technicznych w powojennej Polsce. Wystawę można obejrzeć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki.

WYSTAWA DOROBKU PROFESORA RICHARDA B. HETNARSKIEGO. MONOGRAFIE I EDYCJE NAUKOWE
Wystawa dorobku naukowego i edytorskiego Pana Profesora odbyła się w terminie 8 kwietnia 2015 r. - 22 stycznia 2016 r. Niektóre z zaprezentowanych prac, pochodzące z prywatnego archiwum Pana Profesora, zostały po raz pierwszy przedstawione szerszej publiczności.

BIBLIOGRAFIA. BAZY BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEK NAUKOWYCH

OTWARTA NAUKA. PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

Z historii Biblioteki IPPT PAN

Początkowo księgozbiory specjalistyczne powstawały przy poszczególnych zakładach badawczych wchodzących w skład IPPT PAN w Warszawie (w ówczesnej siedzibie IPPT PAN przy ul. Świętokrzyskiej) i w filiach pozamiejscowych. W okresie późniejszym, w wyniku scalenia zbiorów bibliotecznych zakładowych, do roku 2007 zbiory biblioteczne udostępniano w dwóch księgozbiorach, dysponujących odrębnymi wypożyczalniami i czytelniami: w księgozbiorze mechanicznym (zwanym Biblioteką Główną) oraz w księgozbiorze akustycznym. Od 1995 r. Biblioteka IPPT PAN jest członkiem-współinicjatorem Warszawskiego Porozumenia Bibliotek Naukowych PAN, a od 1998 r. współtworzy bazę bibliograficzną tego pozorumienia w zautomatyzowanym systemie Horizon. Bibliotekę IPPT PAN zorganizowała i kierowała nią przez okres 30 lat mgr Aleksandra Królikowska, kustosz dypl. W latach 1986-1998 kierowniczką Biblioteki była mgr Marta Dmitruk. Od 1998 r. Biblioteką kieruje dr Bogusława Lewandowska-Gruszka, st. kustosz dypl. Do 2009 r. Biblioteka IPPT PAN zlokalizowana była przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, a od 2009 r. mieści się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego, na terenie Akademickiego Kampusu Ochota w Warszawie.