Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są zaawansowane problemy współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych. Prowadzone są tu badania w obszarach nanotechnologii, materiałów wieloskładnikowych i wielofunkcyjnych, mikro-, nano- i biomateriałów, obliczeniowych aspektów mechaniki, inżynierii materiałowej, sztucznej inteligencji, biologii, bioinformatyki i bioinżynierii, a także metod diagnostyki ultradźwiękowej i technologii inteligentnych. Znaczna część badań jest również prowadzona w wielu gałęziach nauk podstawowych, jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, mechanika płynów, nanofotonika i zagadnienia oddziaływań między laserem a powierzchnią metalu oraz matematyka i informatyka stosowana.

Naszą misją jest:

 • Stworzenie centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzania osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego.
 • Inicjowanie i uczestniczenie w działaniach w zakresie wielofunkcyjnych materiałów, polimerów, materiałów i technologii inteligentnych, w zastosowaniach ultradźwięków w biomedycynie, w diagnostyce mikroprzepływów oraz w informatyce stosowanej i nowatorskich technologiach.
 • Zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie w ramach studiów doktoranckich, w zakresie nowoczesnej technologii, mechaniki, akustyki, informatyki oraz biomedycznych aplikacji, poprzez współpracę z przemysłem, współpracę międzynarodową oraz rozbudzanie w młodych naukowcach ducha badacza i odkrywcy.
 • Promowanie, wspieranie, prowadzenie, wdrażanie inicjatyw dotyczących badań i transferu technologii oraz podtrzymywanie więzi z przemysłem do prowadzenia zrównoważonego rozwoju społecznego.

Aktualne cele badawcze

Badania i rozwój zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych, rozwój i zastosowania metod numerycznych w mechanice konstrukcji i w modelowaniu materiałów, rozwój nowych technik pomiarowych, identyfikacja własności mechanicznych zaawansowanych materiałów, konstrukcja sprzętu badawczego (zwłaszcza akustycznego), rozwój zastosowań technologii inteligentnych, rozwijanie laserowych metod modyfikacji powierzchni, rozwijanie ultradźwiękowych i optycznych metod w zastosowaniu do analizy struktury biomateriałów, modelowanie komórkowych ścieżek sygnałowych oraz rozwijanie urządzeń mikroprzepływowych do sterowania i diagnostyki na poziomie komórkowym.

Słowa kluczowe

 • materiały wielofunkcyjne i wieloskładnikowe,
 • mikro- i nano-materiały, stopy z pamięcią kształtu,
 • materiały i technologie inteligentne,
 • mechanika materiałów,
 • plastyczność,
 • termosprężystość i termoplastyczność,
 • fizyka ośrodków ciągłych,
 • nieliniowa dynamika i rozchodzenie fal,
 • reologia polimerów,
 • mikro- i nanoprzepływy,
 • laserowa modyfikacja powierzchni,
 • energia odnawialna,
 • informatyka,
 • nauki obliczeniowe,
 • mechanika obliczeniowa,
 • obliczeniowa inżynieria materiałowa,
 • inteligencja obliczeniowa,
 • bioinformatyka i biologia systemów,
 • neuroinformatyka,
 • optymalizacja kształtu i topologii optymalizacja konstrukcji,
 • biomateriały,
 • biomechanika,
 • ultradźwięki w biomedycynie,
 • ultradźwiękowa diagnostyka materiałów,
 • nanofotonika,

Współpraca

Instytut ma duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, szczególnie w dziedzinie międzynarodowych projektów badawczych. Efektem tego jest utworzenie w Instytucie Krajowego Punktu Kontaktowego, odpowiedzialnego za informację i doradztwo w zakresie udziału polskich badaczy i przedsiębiorstw w Programach Ramowych Unii Europejskiej (począwszy od 5PR).

W celu skoncentrowania potencjału naukowego w najbardziej obiecujących i nowatorskich dziedzinach, Instytut uczestniczy w wielu wysokospecjalistycznych konsorcjach naukowych (CEPT, CEZAMAT).

Instytut przywiązuje dużą wagę do różnych form współpracy z przemysłem. Równolegle z wynikami badań naukowych opracowany został szeroki wachlarz nowoczesnych technologii, znaczna ilość oryginalnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych - tak inżynierskich, jak i medycznych - oraz pewna liczba nowatorskich programów komputerowych. Rozwiązania te są rozwijane w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

1. Mechanika

2. Elektronika

3. Informatyka

4. Inżynieria materiałowa