Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN świadomy wzajemnych szans i korzyści, płynących ze współpracy z innymi placówkami – nie tylko w kontekście własnego rozwoju, ale również rozwoju regionu, kraju, Europy i świata – koncentruje swoje działania na inicjowaniu, intensyfikacji i wzmacnianiu więzi łączących Instytut zarówno z polską, jak też zagraniczną społecznością naukową i przemysłową.

Partnerami IPPT PAN są przede wszystkim: krajowe i międzynarodowe placówki naukowe (w tym uczelnie akademickie), ośrodki badawczo-rozwojowe oraz stowarzyszenia, a także przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe. Współpraca z nimi przybiera bardzo różnorodne formy: są to np. umowy o współpracy, konsorcja, usługi doradztwa, wykonanie projektu, ekspertyzy, badania na zlecenie, analizy, próby laboratoryjne, umowy o wspólności prawa do patentu, a także wspólne publikacje, edukacja i popularyzacja nauki.

Celem współpracy naukowej prowadzonej przez IPPT PAN jest rozwój prowadzonych badań naukowych, edukacja, promocja, integracja środowisk naukowych i upowszechnianie nauki przyczyniające się do rozwoju gospodarki i przemysłu. Realizacja zadań we wspólnym działaniu z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji partnerów daje podstawę do wypracowywania niezwykle ciekawych rozwiązań innowacyjnych a następnie ich wdrożenia. Pozwala na zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę.

Naukowcy z IPPT PAN korzystają z licznych zaproszeń polskich i zagranicznych instytucji naukowych, a podczas licznych wyjazdów wygłaszają gościnne wykłady. W związku z tym, współpraca naukowa realizowana przez pracowników Instytutu często przybiera również formę nieformalną, indywidualną. Warto tu podkreślić, że wiele cennych wyników uzyskuje się w IPPT PAN w ramach wspólnych badań czy działań z partnerami bez podpisania jakiejkolwiek umowy.

O uznaniu dla dorobku wielu naszych pracowników naukowych świadczy m.in. ich udział w znanych polskich i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych, członkostwo w komitetach organizacyjnych najważniejszych światowych kongresów i konferencji, a także prestiżowe nagrody, które otrzymują za swoją działalność.

 

 

Archiwum – Historia współpracy z uczelniami