Current Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor Ph.D. Student

Proposed Ph.D. Projects:

# Subject Supervisor
1 Theoretical and experimental study of the field emission of statistically and two-dimensionally ordered carbon nanotubes Prof. Michał Giersig, PhD, DSc
room 420, phone 410
mgiersig
2 Carbon-based magnetic composites to improve the mechanical properties of materials Composites with carbon-based nanostructures are promising materials for use in various fields, from automotive to environmental applications. Prof. Michał Giersig, PhD, DSc
room 420, phone 410
mgiersig
3 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Prof. Piotr Kiełczyński, PhD, DSc
room 531, phone 416
pkielczy
4 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Prof. Piotr Kiełczyński, PhD, DSc
room 531, phone 416
pkielczy
5 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Wiesław Larecki, PhD, DSc
room 118, phone 175
wlarecki
6 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Wiesław Larecki, PhD, DSc
room 118, phone 175
wlarecki
7 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych Zdzisław Nowak, PhD, DSc
room 117, phone 454
znowak
8 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia Zdzisław Nowak, PhD, DSc
room 117, phone 454
znowak
9 Badanie własności termomechanicznych nowych nanokompozytów na bazie cementu Iwona Pokorska-Służalec, PhD, DSc
room 117, phone 454
ipokorsk