List of projects proposed for PhD students


# Subject Supervisor
1 Półaktywne optymalne sterowanie drganiami konstrukcji poddanej obciążeniom ruchomym Prof. Czesław Bajer, PhD, DSc
room 435, phone 265
cbajer
2 Kontynualno-atomistyczne modelowanie naprężeń rezydualnych i pól sprzężonych w półprzewodnikach oraz metalach i ich stopach Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc
room 424, phone 184
pdluzew
3 Wizualizacja map pól tensorowych i rekonstrukcja geometryczna zdefektowanej struktury kryształów Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc
room 424, phone 184
pdluzew
4 Optymalizacja struktur mechanicznych metamateriałów z wykorzystaniem inteligentnych metod losowych Bartłomiej Dyniewicz, PhD, DSc
room 435, phone 427
bdynie
5 Adaptacja siatki elementów skończonych w symulacjach szybkozmiennych procesów dynamicznych Bartłomiej Dyniewicz, PhD, DSc
room 435, phone 427
bdynie
6 Mikrohydrodynamika miękkiej materii Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc
room 323, phone 227
mekiel
7 Dynamics of flexible microfibers in fluids Prof. Maria Ekiel-Jeżewska, PhD, DSc
room 323, phone 227
mekiel
8 Absorpcja i rozproszenie fali ultradźwiękowej w funkcji mikrostruktury tkanek miękkich i materiałów tkanko-podobnych. Prof. Barbara Gambin, PhD, DSc
room 509, phone 414
bgambin
9 Theoretical and experimental study of the field emission of statistically and two-dimensionally ordered carbon nanotubes Prof. Michał Giersig, PhD, DSc
room 420, phone 410
mgiersig
10 Carbon-based magnetic composites to improve the mechanical properties of materials Composites with carbon-based nanostructures are promising materials for use in various fields, from automotive to environmental applications. Prof. Michał Giersig, PhD, DSc
room 420, phone 410
mgiersig
11 Mikrostruktura i trwałość materiałów konstrukcyjnych zeroemisyjnych Prof. Michał Glinicki, PhD, DSc
room 330, phone 239
mglinic
12 Badanie procesów osadzania cienkich warstw przy równoczesnym użyciu ablacji impulsem lasera i rozpylania magnetronowego Jacek Hoffman, PhD, DSc
room 030/034, phone 236/235
jhoffman
13 Modelowanie zjawisk związanych z wewnątrzkomórkową gospodarką wapniową Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
14 Mathematical and numerical analysis of pattern formation during morphogenesis Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
15 Analiza ścieżek regulatorowych aktywowanych w trakcie obrony immunologicznej komórek Prof. Bogdan Kaźmierczak, PhD, DSc
room 310, phone 450
bkazmier
16 Ultradźwiękowe badanie właściwości fizycznych cieczy organicznych w obszarze przemian fazowych wywołanych dużym ciśnieniem Prof. Piotr Kiełczyński, PhD, DSc
room 531, phone 416
pkielczy
17 Zastosowanie uogólnionych powierzchniowych fal Love’a do badania własności mechanicznych ośrodków gradientowych Prof. Piotr Kiełczyński, PhD, DSc
room 531, phone 416
pkielczy
18 Opis ewolucji mikrostruktury w materiałach polikrystalicznych Prof. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, PhD, DSc
room 141, phone 435
kkowalcz
19 Non-linear thermo-mechanical behaviour of polycrystalline shape memory alloys undergoing complex loadings Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
room 036, phone 205
zkowalew
20 Thermo-mechanical fatigue characterization of metallic tubular structures fabricated by selective laser melting Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
room 036, phone 205
zkowalew
21 Thermo-mechanical response of 9Cr-1Mo-V-Nb (P91) steel under multi-axial loading: Experiments and numerical modelling Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
room 036, phone 205
zkowalew
22 Thermo-mechanical responses of fibre-reinforced composites subjected to multi-axial loading conditions: Experimental characterization and numerical life-time prediction Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
room 036, phone 205
zkowalew
23 Yield Surface Identification of Functional Materials and Its Evolution Reflecting Deformation History under Complex Loadings Prof. Zbigniew Kowalewski, PhD, DSc
room 036, phone 205
zkowalew
24 Zastosowanie testu indentacji do przewidywania trwałości zmęczeniowej i oceny stopnia uszkodzeń elementów maszyn poddanych cyklicznym wieloosiowym stanom naprężenia Stanisław Kucharski, PhD, DSc
room 231, phone 141
skuchar
25 Wykorzystanie testu indentacji do oceny uszkodzeń zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych poddanych wieloosiowym obciążeniom cyklicznym Stanisław Kucharski, PhD, DSc
room 231, phone 141
skuchar
26 Sprzężenie mechanizmów deformacji plastycznej w pojedynczych kryształach w mikro- i w mezo-skali Stanisław Kucharski, PhD, DSc
room 231, phone 141
skuchar
27 Termiczne efekty indukowane w tkankach ogniskowanymi falami ultradźwiękowymi w kontekście leczenia nowotworów Tamara Kujawska, PhD, DSc
room 519, phone 178
tkujaw
28 Propagacja fal w sztywnym przewodniku ciepła modelowanym zgodnie z hydrodynamiką gazu fononów Wiesław Larecki, PhD, DSc
room 118, phone 175
wlarecki
29 Modelowanie transportu ciepła w strukturach dielektrycznych i półprzewodnikowych poprzez dziewięcio-momentową hydrodynamikę gazu fononów z nieliniowym związkiem dyspersyjnym Wiesław Larecki, PhD, DSc
room 118, phone 175
wlarecki
30 Teoretyczna i eksperymentalna analiza odpowiedzi komórek na uszkodzenie DNA – model systemu regulatorowego p53 Prof. Tomasz Lipniacki, PhD, DSc
room 325, phone 409
tlipnia
31 Zastosowanie ultradźwiękowych markerów do klasyfikacji zmian nowotworowych piersi Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
room 523, phone 238
jlitn
32 Markery ultradźwiękowe do monitorowania skuteczności terapii nowotworowej Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
room 523, phone 238
jlitn
33 Badania efektu lokalizacji modów własnych oraz jego wpływu na charakterystyki zaniku dźwięku w pomieszczeniach sprzężonych akustycznie Prof. Mirosław Meissner, PhD, DSc
room 434, phone 317
mmeissn
34 Komputerowy model obszaru zamkniętego z brzegiem o skończonej impedancji Prof. Mirosław Meissner, PhD, DSc
room 434, phone 317
mmeissn
35 Badania efektu niewykładniczego zaniku dźwięku w obiektach typu halowego o strukturze układu pomieszczeń sprzężonych Prof. Mirosław Meissner, PhD, DSc
room 434, phone 317
mmeissn
36 Symulacja numeryczna procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem modeli materiałów sprężysto-plastycznych oraz sprężysto-lepkoplastycznych Zdzisław Nowak, PhD, DSc
room 117, phone 454
znowak
37 Charakteryzowanie mikrostruktury materiałów piankowych i kompozytowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej w zastosowaniu do numerycznej analizy procesów deformacji i zniszczenia Zdzisław Nowak, PhD, DSc
room 117, phone 454
znowak
38 Różnicowe - ultradźwiękowe obrazowanie nieliniowych parametrów tkanki Prof. Andrzej Nowicki, PhD, DSc
room 510, phone 315
anowicki
39 Investigation of functional properties of polyurethane shape memory polymer, estimation of energy storage and dissipation Prof. Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc
room 039, phone 369
epiecz
40 Analysis of elastic-plastic properties of Gum Metal - Ti β alloy -subjected to loading in quasi-static and dynamic strain rates range by using field optical methods Prof. Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc
room 039, phone 369
epiecz
41 Nucleation and development of stress-induced martensitic transformation in Shape Memory Alloys investigated by various experimental techniques Prof. Elżbieta Pieczyska, PhD, DSc
room 039, phone 369
epiecz
42 Badanie własności termomechanicznych nowych nanokompozytów na bazie cementu Iwona Pokorska-Służalec, PhD, DSc
room 117, phone 454
ipokorsk
43 Zagadnienia mechaniki w biologii komórki Eligiusz Postek, PhD, DSc
room 409, phone 183
epostek
44 Analiza dynamiczna materiałów kompozytowych Eligiusz Postek, PhD, DSc
room 409, phone 183
epostek
45 Modelowanie cieczy magnetoreologicznych Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc
room 423, phone 147
jrojek
46 Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc
room 423, phone 147
jrojek
47 Wpływ stopnia krystaliczności w dwuskładnikowych rusztowaniach polimerowych zawierających biopolimer na wybrane właściwości fizyko-chemiczne oraz odpowiedź komórek w warunkach in-vitro Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc
room 337, phone 400
psajk
48 Wstrzykiwalne hydrożele polimerowe do regeneracji pozawałowego mięśnia sercowego. Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc
room 337, phone 400
psajk
49 Zastosowanie nanowłókien polimerowych formowanych metodą elektroprzędzenia w celu uwalniania biologicznie czynnych substancji pochodzenia roślinnego Prof. Paweł Sajkiewicz, PhD, DSc
room 337, phone 400
psajk
50 Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu Prof. Stanisław Stupkiewicz, PhD, DSc
room 135, phone 338
sstupkie
51 Wieloskalowe modelowanie oddziaływań kontaktowych Prof. Stanisław Stupkiewicz, PhD, DSc
room 135, phone 338
sstupkie
52 Analiza dynamiczna i sterowanie precyzyjnych napędów elektromechanicznych Prof. Tomasz Szolc, PhD, DSc
room 436, phone 319
tszolc
53 Obrazowanie ultradźwiękowe 3D/4D Jurij Tasinkiewicz, PhD, DSc
room 521, phone 285
yurijtas
54 Fale akustyczne w dźwiękochłonnych ośrodkach porowatych Tomasz Zieliński, PhD, DSc
room 442, phone 241
tzielins