Bogusława Lewandowska-Gruszka, PhD

Library (DB)
position: Senior Certified Curator
telephone: (+48) 22 826 74 10
telephone: (+48) 22 826 12 81 ext.: 247
room: 043
e-mail: Boguslawa.Lewandowska
personal site: http://bluebox.ippt.pan.pl/~blewando

Doctoral thesis
2002-05-20Między nihilizmem a katolicyzmem. Stanisława Brzozowskiego poszukiwania idei uniwersalistycznej  (UKSW)
supervisor -- Prof. Jacek Salij, PhD, DSc, UKSW
1026 
Recent publications
1.Lewandowska-Gruszka B., In Memoriam Professor Józef Lewandowski, ARCHIVES OF ACOUSTICS, ISSN: 0137-5075, DOI: 10.24425/aoa.2022.142902, Vol.47, No.4, pp.447-447, 2022
Abstract:

Prof. dr hab. Józef Lewandowski, editor-in-chief of the quarterly "Archives of Acoustics" (in 1988-1996) and deputy editor-in-chief of this journal (in 1981-1987 and also 1997-2003) died on September 22, 2022. His scientific interests in the field of acoustics were formed during his master's studies in physics at the University of Adam Mickiewicz in Poznań (Mater degree thesis's topic: Limits of audibility of nonlinear distortions of the 2nd, 3rd, 4th and 5th degree for pure fifths, including combined tones). He was initially associated with the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, where he defended his doctorate in Physics, and then with the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences (he obtained his habilitation and the title of professor of technical sciences at the institute). He completed a postdoctoral fellowship at the Academy of Sciences of the NRD in Dresden and was a DAAD scholarship holder at the University of Würzburg. He was also employed as a contract worker at the Institute of Problems in Mechanics of the Soviet Academy of Sciences in Moscow. He received the award of the Scientific Secretary of the Polish Academy of Sciences for a series of publications on the structure and acoustic properties of heterogeneous media. Professor J. Lewandowski was a member of the Acoustics Committee of the Polish Academy of Sciences, as well as a member and secretary of the Scientific Council of the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences. He was a supervisor of two doctorates at IPPT PAN and one master's degree at the Warsaw University of Technology. Decorated with the Gold Cross of Merit.

Keywords:

Józef Lewandowski,physicists,Polish professors

Affiliations:
Lewandowska-Gruszka B.-IPPT PAN
2.Lewandowska B., Dr Mathew Chandrankunnel, CMI, Ascent to Truth. The Physics, Philosophy and Religion of Galileo Galilei, Asian Horizons, ISSN: 0973-9068, Vol.5, pp.610-612, 2011
Keywords:

filozofia przyrodoznawstwa, filozofia nauki, teologia nauki

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN
3.Lewandowska-Gruszka B., Evolution and scientific theories of changeability, Journal of Interdisciplinary Studies, ISSN: 0890-0132, Vol.XXII, pp.115-133, 2010
Keywords:

Methodology of Science,Philosophy of Science

Affiliations:
Lewandowska-Gruszka B.-IPPT PAN
4.Lewandowska B., Question of methodology of scientific theories of complex reality, Global Spiral, ISSN: 1937-268X, pp.1-11, 2009
5.Lewandowska B., Brzozowski wobec kryzysu humanizmu nowożytnego, Studia Theologica Varsaviensia, ISSN: 0585-5594, Vol.45, No.2, pp.129-143, 2007
Keywords:

antropologia filozoficzna, historia filozofii nowożytnej, literaturoznawstwo

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN
6.Lewandowska B., Influence of the theory of natural dynamism on philosophical cognition of matter and its consequences for modern sciences paradigmatism, Global Spiral, ISSN: 1937-268X, pp.1-10, 2007
7.Lewandowska B., Konferencja naukowa "Etyka środowiskowa jako wyzwanie XXI wieku": Warszawa, 20 kwietnia 2002 r., Studia Ecologiae et Bioethicae, ISSN: 1733-1218, Vol.2, pp.811-818, 2004
Keywords:

etyka środowiskowa

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN
8.Lewandowska B., Idea uniwersalistyczna Stanisława Brzozowskiego wobec świadomości życia w obcej rzeczywistości, Studia Theologica Varsaviensia, ISSN: 0585-5594, Vol.38, No.1, pp.82-97, 2000
Keywords:

metafizyka, antropologia filozoficzna, literaturoznawstwo

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN
9.Lewandowska B., Przełamanie finityzmu teologicznego w idei Boga Pracującego Karola Ludwika Konińskiego, Studia Theologica Varsaviensia, ISSN: 0585-5594, Vol.36, No.1, pp.87-112, 1998
Keywords:

religioznawstwo, filozofia religii, literaturoznawstwo

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN

List of chapters in recent monographs
1.
439
Dolińska I., Kowalewski T.A., Lewandowska B., Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, rozdział: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, pp.87-92, 2014
2.
2
Lewandowska B., Wokół religii i jej języka, rozdział: Kto niebacznie zajrzał poza zasłonę Izydy? O komunikacji doświadczenia metafizycznego odkrywania własnej tożsamości w esejach Stanisława Brzozowskiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, seria: Konstrukcje i destrukcje tożsamości, Golachowska E., Zielińska A. (Eds.), I, pp.279-294, 2011
3.
435
Lewandowska B., Nauki humanistyczne i sozologia. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, rozdział: Świat odwieczny czy stworzony. Implikacje metafizyczne i antropologiczne w nauce o pochodzeniu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jacek W. Czartoszewski (Ed.), 2010
4.
440
Cichocki S., Lewandowska B., Culture, Technology & Values : Ethical Dimensions of European Identity, rozdział: On the ethics of capitalism, Centre for Culture, Technology & Values, Limerick, Paragon Publishing, Rothersthorpe, pp.57-67, 2008
5.
510
Lewandowska B., Rodzina w nauce i kulturze, rozdział: Pytanie o uniwersalność paradygmatu nauki w kulturze wobec rozwoju światopoglądu ekologicznego: epistemologia scjentystyczna, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, pp.275-290, 2000

Conference papers
1.Lewandowska B., Sprawozdanie z sekcji: Rodzina w kulturze, Ekologia rodziny ludzkiej, 2000-05-30/05-31, Augustów (PL), pp.302-310, 2000
Keywords:

Nauki o kulturze

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN

Conference abstracts
1.Lewandowska-Gruszka B., Dane i metadane. Z zagadnień zarządzania informacją cyfrową, Zarządzanie informacją w nauce, 2020-11-27/11-27, Kraków, Uniwersytet Jagielloński (PL), pp.1-1, 2020
Abstract:

W obszarze badań naukowych informacja jest wykorzystywana jako źródło informacji o istniejących obiektach. Informacja ma zatem podstawowe znaczenie w zakresie powstawanie wiedzy, składając się w istotny sposób na tworzenie przekazów wiedzy – opisów doświadczeń empirycznych, narracji, pojęć, koncepcji, definicji, twierdzeń, aksjomatów. Jednocześnie problematyczne jest definiowanie informacji z powodu braku określenia specyfiki jej natury. Twórca pierwszej koncepcji naukowej z zakresu cybernetyki, Norbert Wiener, przyjmował pojęcie informacji jako trzeciego elementu, obok masy i energii, niezbędnego do opisu świata fizycznego. Zgodnie z przyjętą przeze mnie koncepcją, stosuję termin informacja w znaczeniu źródła danych o obiektach, gdzie dane te mogą być połączone w kolekcje. Dane to sposób reprezentacji informacji w sposób sformalizowany, a przez to umożliwiający jej komunikowanie, interpretowanie, przechowywanie w pamięci, jak również jej przetwarzanie. Przy wykorzystaniu danych możliwe jest zgromadzenie, przechowywanie i zarządzanie wiedzą z zakresu naszego obszaru poznawczego i przedstawienie jej również w formie informacji cyfrowej. W swej większości dane są strukturami złożonymi. Do zarządzania danymi wykorzystywane są metadane, które są sformułowane w przyjętym standardzie metadanych, i są interpretowane przez system informacyjny. Metadane mogą być również integralną częścią obiektów, które opisują. Do gromadzenia metadanych służą repozytoria metadanych. W rezultacie wprowadzonej standaryzacji metadanych, mogą one zostać wykorzystane do modelowania danych również z obszaru nauki. Standaryzacja metadanych umożliwia maszynom inteligentnym pobranie metadanych i poddanie ich przetwarzaniu – w wyniku implementacji określonej standaryzacji metadanych, również dane zasilają różne systemy informacyjne, zwiększając tym samym zakres i zasięg wykorzystania danych.

Keywords:

informatologia, informacja, dane, metadane, zarządzanie informacją

Affiliations:
Lewandowska-Gruszka B.-IPPT PAN
2.Lewandowska-Gruszka B., Lewandowski J., Organizacja informacji w środowisku cyfrowym. Przykład bibliotek cyfrowych, XV Krajowe Forum INT, XV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Informacja - Wiedza - Innowacje w europejskiej przestrzeni badawczej, 2019-09-18/09-19, Kraków (PL), pp.1-1, 2019
3.Lewandowska B., Filozoficzne podstawy nauki o złożoności, IX Polski Zjazd Filozoficzny, 2012/, Gliwice (PL), 2012
4.Lewandowska B., Teoria informacji i jej zastosowania w biologii i w medycynie, XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej: Człowiek w przestrzeni informacyjnej, 2011-09-20/09-23, Zakopane (PL), pp.1, 2011
Abstract:

Information theory and its application to the biology and medicine (Abstract). Information theory was founded by Claude E. Shannon in 1948. According to the C. Shannon theory, the information about an event is measured as the probability of the occurrence of the event. The cognitive possibilities which are related to the processes of knowing, understanding and learning something about the phenomenon under study, are employed also in the scientific researches into biology and medicine. A fair stock of information is contained in a living cell of an organism. The structure of an albumen is defined by the information contained in genes. The four-letter DNA language determines the laws governing the twenty-letter language of each albumen. Therefore, a genetitic information may be saved in the form of an one-dimensional instruction. C. Shannon defined mathematically the concept of the decisive information which is the measure of the decision taken on the classification of a sent out sign. In medicine making an exact diagnosis seems to be of key meaning. Proposing a suitable algorithm for generating the diagnosis process we arrive at the objectivity of the process since each illness may be regarded as a message obtained statistically. That is justified by the fact that the defined factors predispose us to some illnesses. In this way it is possible on the base of the theory of information to formalize the process of medical diagnosis.

Affiliations:
Lewandowska B.-other affiliation
5.Lewandowska B., Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami, Menedżer w bibliotece - profesjonalista, aktor, lider, 2005-04-28/04-29, Wrocław (PL), pp.2, 2005
Keywords:

bibliotekoznawstwo, zarządzanie kulturą

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN
6.Lewandowska B., Zarządzanie informacją w marketingowo zorientowanej organizacji, VIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, 2005-10-12/10-14, Zakopane (PL), pp.26-27, 2005
Keywords:

zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą, zarządzanie marketingowe

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN
7.Lewandowska B., Twórczość literacka Stanisława Brzozowskiego jako forma autoterapii., Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody., 2003-10-10/10-11, Wrocław (PL), pp.8, 2004
Keywords:

literaturoznawstwo

Affiliations:
Lewandowska B.-IPPT PAN