Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Mechanika materiałów wielofunkcyjnych.
 • Termomechanika sprężysto-plastycznych ośrodków ciągłych.
 • Modelowanie uszkodzeń i pękania metalowo-ceramicznych i cementowych materiałów kompozytowych.
 • Modelowanie matematyczne i badania doświadczalne związków intermetalicznych.
 • Modelowanie konstytutywne i identyfikacja deformacji niesprężystych i pękania materiałów.
 • Zastosowanie termografii podczerwieni do badań nieniszczących i określania bilansu energii podczas deformacji stopów metali.
 • Mikromechanika materiałów.
 • Modelowanie ewolucji mikrostruktur i właściwości termomechanicznych stopów z pamięcią kształtu.
 • Analiza mikromechaniczna zjawisk zachodzących w warstwach kontaktowych i międzyfazowych.
 • Modelowanie konstytutywne dużych deformacji plastycznych metali przy złożonych drogach odkształcenia.
 • Badanie sprzężeń pomiędzy mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi materiałów metalicznych.
 • Symulacje numeryczne niesprężystego zachowania się materiałów.
 • Mechanika warstwy wierzchniej.
 • Mechanika kontaktu powierzchni chropowatych.
 • Identyfikacja właściwości mechanicznych cienkich warstw metodą wciskania wgłębnika.
 • Metrologia powierzchni.
 • Badania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych poddanych powierzchniowej obróbce laserowej.
 • Wytwarzanie cienkich warstw metodą implantacji jonowej.

Słowa kluczowe:

 • materiały wielofunkcyjne, stopy z pamięcią kształtu, przemiany fazowe, energia zmagazynowana, mikrostruktura, struktury dyslokacyjne, pasma ścinania, powierzchniowy rozkład temperatury;
 • modele konstytutywne, umocnienie i osłabienie plastyczne, obciążenia cykliczne, kontakt z tarciem i zużyciem, analiza wrażliwości;
 • plastyczność, niestabilność, lokalizacja odkształcenia, mikromechanika, pseudo-sprężystość, mechanika uszkodzeń;
 • warstwa wierzchnia, mikrostereometria, obróbka laserowa, implantacja jonowa, metoda elementów skończonych, stan naprężenia, symulacja.