Prace IPPT PAN z roku 1993

 

POWRÓT

 

1.       ATAMANIUK Barbara - Wybrane zagadnienia oddziaływania fal elektromagnetycznych z turbulentną plazmą. - Warszawa 1993 s.  30. - Prace IPPT    9/1993.

2.       KOWALCZYK Piotr - Numeryczna analiza rozkładu naprężeń w miąższu płucnym z uwzględnieniem oddziaływań między szkieletem tkankowym a przepływającym powietrzem. - (Praca doktorska). - Warszawa 1993 s.  92. - Prace IPPT    1/1993.

3.       IWANOW Zdzisław, BAUER Jacek, ROŃDA Jacek - Spline`y w zagadnieniach dwuwymiarowych. - Warszawa 1993 s.  37. - Prace IPPT    2/1993.

4.       PŁATKOWSKI Tadeusz - Teoria kinetyczna gazów z dyskretnym rozkładem prędkości: modelowanie, rozwiązania zagadnień granicznych. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1993 s.  67. - Prace IPPT    3/1993.

5.       BZOWSKA Dorota, KOSSECKA Elżbieta - Analiza promieniowania słonecznego w Warszawie w aspekcie energetyki słonecznej. - Warszawa 1993 s.  49. - Prace IPPT    4/1993.

6.       LIBRANT Zdzisław, RANACHOWSKI Jerzy, REJMUND Feliks - Ceramika konstrukcyjna elementy technologii i wybrane własności. - Warszawa 1993  s. 108. - Prace IPPT    5/1993.

7.       GAFKA Dariusz, DANICKI Eugeniusz - Jednokierunkowość przetwornika międzypalczastego wywołana wstępnym naprężeniem podłoża piezoelektrycznego. - Warszawa 1993 s.  28. - Prace IPPT    7/1993.

8.       CABAŃSKA Katarzyna - Wzajemny wpływ zginania i skręcania belki zanurzonej w dwuparametrowym ośrodku sprężystym. - Warszawa 1993 s.  16. - Prace IPPT    8/1993.

9.       KOTULSKI Zbigniew - Analiza fal w stochastycznych ośrodkach warstwowych metodą macierzy przejścia - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1993 s.  198. - Prace IPPT    10/1993.

10.   ŁYPACEWICZ Grażyna - Piezoelektryczne układy nadawczo-odbiorcze dla celów ultrasonografii. - (Praca habilitacyjna). - Warszawa 1995 s.  110. - Prace IPPT    22/1995.

11.   IMOŁCZYK Janusz, NOWAK Ignacy, DEMENKO Grażyna - Implementacja systemu syntezy ciągłej mowy polskiej z tekstu ortograficznego wprowadzonego z klawiatury komputera typu PC. - Warszawa 1993 s.  31. - Prace IPPT    11/1993.

12.   MIASTKOWSKI Józef, SKROCKI Henryk - Analiza wytrzymałościowa udarowo rozciąganych osiowo-symetrycznych elementów konstrukcji z karbami prostokątnymi - Warszawa 1993 s  23 - Prace IPPT    12/1993

13.   SŁOMCZYŃSKA Jerzyna, FILIPKOWSKI Stanisław, ZAWISTOWSKA Elżbieta - Numeryczna symulacja stacjonarnej konwekcji swobodnej w kwadratowym obszarze powietrznym między różnotemperaturowymi bokami pionowymi. - Warszawa 1993 s  50. - Prace IPPT    13/1993.

14.   TUREK Zbigniew - Kinetostatyczna komputerowa metoda matematycznego modelowania łańcuchów kinematycznych. - Warszawa 1993 s.  29. - Prace IPPT    15/1993.

15.   KACZMAREK Mariusz, KUBIK Józef - Dynamiczne metody wyznaczania charakterystyk materiałowych nasyconych ośrodków przepuszczalnych. Częć I-II. - Warszawa 1993 s.  26 ; 36. - Prace IPPT    16/1993 ; 17/1993.

16.   KUBZDELA Henryk - System do badania cech widmowych oraz selekcji i odsłuchu sygnału mowy. - Warszawa 1993 s.  25. - Prace IPPT    18/1993.

17.   DANICKI Eugeniusz - Dyspersyjne linie opóźniające typu `P`. - Warszawa 1993 s.  24. - Prace IPPT    19/1993.

18.   RANACHOWSKI Jerzy - Przyczynek do historii akustyki polskiej na tle działalności Instytutu Podstawowych Problemów Techniki . - Warszawa 1993 s.  28. - Prace IPPT    20/1993.

19.   JASSEM Wiktor, NOWAK Ignacy - Wielowymiarowe skalowanie  przestrzeni percepcyjnej samogłosek podstawowych. - Warszawa 1993 s.  31. - Prace IPPT    21/1993.

20.   PAWEŁEK Andrzej, MALECKI Ignacy - Emisja akustyczna a plastyczność kryształów. - Warszawa 1993 s.  63. - Prace IPPT    22/1993.

21.   MALECKI Ignacy - Analiza i możliwości zastosowania metody emisji akustycznej. - Warszawa 1993 s.  41. - Prace IPPT    23/1993.

22.   FRĄCKIEWICZ Henryk, HOFFMAN Jacek, KALITA Wojciech, KRÓLIKOWSKI Jerzy, PILECKI Szymon, RANACHOWSKI Zbigniew - Emisja akustyczna w procesie laserowego kształtowania metali. - Warszawa 1993 s.  61. - Prace IPPT    24/1993

23.   PLUTA Zbysław, WNUK Ryszard - Modelowanie przemiany fazowej w magazynie energii słonecznej z kulistym złożem magazynującym. - Warszawa 1993 s.  29. - Prace IPPT    26/1993.

24.   RANACHOWSKI Jerzy, REJMUND Feliks - Emisja akustyczna w procesie kruchego pękania ceramiki. - Warszawa 1993 s.  98. - Prace IPPT    27/1993.

25.   OWCZAREK Stefan - Model gęstości energii promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę. Identyfikacja dla Warszawy. - Warszawa 1993 s.  41. - Prace IPPT    28/1993.

26.   ŚWIĘCKI Zbigniew, RANACHOWSKI Jerzy - Zastosowanie emisji akustycznej w ortopedii. - Warszawa 1993 s.  25. - Prace IPPT    29/1993.

27.   WRZOSKOWICZ Adam - Niejawne modele Markowa HMM w automatycznym rozpoznawaniu mowy. - Warszawa 1993 s.  76. - Prace IPPT   32/1993

28.   TYRKIEL Elżbieta - Procedury numeryczne dla rozwiązania uogólnionego zagadnienia własności metodą QZ. - Warszawa 1993 s.  110. - Prace IPPT    33/1993.

29.   PLUTA Zbysław, WNUK Ryszard, JAWORSKI Maciej - Modelowanie pracy słonecznej instalacji CWU ze zbiornikiem akumulacyjnym z dwoma mediami magazynującymi energię cieplną. - Warszawa 1993 s.  31. - Prace IPPT    35/1993.

30.   PETROVSKIJ W., KIRILENKO W., RAABE J., BOBRYK E., RANACHOWSKI J. - Zastosowanie emisji akustycznej i przewodnictwa elektrycznego w trójpunktowym zginaniu tworzyw ceramicznych. - Warszawa 1993 s.  74. - Prace IPPT    36/1993.

31.   MIASTKOWSKI Józef, SZCZEBIOT Ryszard - Analiza nośności granicznej elementów o przekroju kwadratowym z szeregiem wycięć o profilu prostokątnym. - Warszawa 1993 s.  36. - Prace IPPT    38/1993.

32.   WITOS Franciszek, MALECKI Ignacy - Deskryptory emisji akustycznej. - Warszawa 1993 s.  45. - Prace IPPT    39/1993.

33.   MOTYLEWSKI Jerzy - Modele funkcjonalne oraz kryteria wyboru mikrofonu pojemnościowego do pomiarowych komór fotoakustycznych. - Warszawa 1993 s.  31. - Prace IPPT    40/1993.

34.   JANICKI Krzysztof, SZEMPLIŃSKA-STUPNICKA Wanda - Stability of Subharmonics and Escape Phenomena in the Twin-well Potential Duffing system. - Warszawa 1993 s.  66. - Prace IPPT    6/1993.

35.   GAŁKA Andrzej , TELEGA Józef J., WOJNAR Ryszard - Thermodiffusion in Heterogeneous  Elastic Solids and Homogenization. - Warszawa 1993 s.  76. - Prace IPPT    14/1993.

36.   TOKARZEWSKI Stanisław, BŁAWZDZIEWICZ Jerzy, ANDRIANOV Igor - Two-point Pade Approximants for Stieltjes Series. - Warszawa 1993 s.  17. - Prace IPPT   30/1993.

37.   PYCKO Sławomir - Variable Loading and Imposed Displacements in the Shakedown Theory. - (Praca doktorska). - Warszawa 1993 s.  117. - Prace IPPT    31/1993.

38.   HOSAIN Mohamed H.Bondok - Geometry Changes in the Elastic-plastic Analysis of Steel Spatial Skeletal Structures. - (Praca doktorska) - Warszawa 1993 s.  151. - Prace IPPT    37/1993.

39.   MITYURICH G.S., MOTYLEWSKI Jerzy, RANACHOWSKI Jerzy - Modern Photoacoustic Spectroscopy Problems Theory and Experiment (a Review). - Warszawa 1993 s.  164. - Prace IPPT    41/1993.

40.   SZCZEPIŃSKI Wojciech, MIASTKOWSKI Józef - On Experimental Studies of Yield Surfaces of Metals; a more general approach. - Warszawa 1993 s.  29. - Prace IPPT    42/1993.

41.   RANACHOWSKI Jerzy, REJMUND Feliks - Schallemission in Stoff-und Baueelementprüfung. - Warszawa 1993 s.  28. - Prace IPPT    34/1993.

 

ATAMANIUK Barbara

Wybrane zagadnienia oddziaływania fal elektromagnetycznych z turbulentną plazmą.

Warszawa 1993 s.  30.

Prace IPPT    9/1993.

 

KOWALCZYK Piotr

Numeryczna analiza rozkładu naprężeń w miąższu płucnym z uwzględnieniem oddziaływań między szkieletem tkankowym a przepływającym powietrzem.

(Praca doktorska).

Warszawa 1993 s.  92.

Prace IPPT    1/1993.

 

   Praca przedstawia model numeryczny, pozwalający na przybliżone określenie rozkładu odkształceń i naprężeń w tkankach płucnych podczas procesu oddychania. Jej zakres obejmuje sformułowanie podstawowego układu równań różniczkowych zagadnienia, jego dyskretyzację w czasie i przestrzeni oraz budowę algorytmu rozwiązującego ten układ i jego implementację w programie komputerowym. Model obliczeniowy uwzględnia nieliniowe własności mechaniczne tkanek, duże deformacje oraz wpływ niejednorodności rozkładu ciśnień i przepływu gazu w przestrzeniach powietrznych płuc. W rozdziale 1 przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematu i pokrótce omówiono dotychczasowy stan badań nad zagadnieniem mechaniki procesu oddychania. Rozdział 2 przedstawia model fizyczny zagadnienia. Omówiono w nim krótko anatomię i fizjologię płuc. Następnie przedstawiono stan wiedzy na temat własności mechanicznych tkanek płucnych i dokonano krytycznego przeglądu stosowanych dotychczas modeli konstytutywnych miąższu płucnego. W kolejnym podrozdziale analizowano przepływ powietrza w drogach oddechowych i przedstawiono model sprzężeń mechanicznych między tym przepływem a deformacją szkieletu tkankowego. Składa się on z układu modelowanych dyskretnie przewodów rurowych zatopionych w dwufazowym ośrodku porowatym wypełniającym przestrzeń płuc. Następnie rozpisano układ równań różniczkowych zagadnienia, obejmujący równanie przepływu w drzewie dużych dróg oddechowych, równanie równowagi w miąższu płucnym oraz równanie filtracji gazu w miąższu, wraz z odpowiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi. W celu uproszczenia numerycznej realizacji mieszanego warunku brzegowego na przemieszczenia i naprężenia wprowadzono pojęcie warstwy kontaktowej, wyprowadzając dla niej dodatkowo równanie równowagi. W rozdziale 3 przedstawiono algorytm numeryczny służący do przybliżonego rozwiązania układu równań zagadnienia. Posłużono się metodą elementów skończonych w wersji przyrostowej. Wyprowadzono macierzowe sformułowanie zagadnienia sprzężonego, w którym niewiadomymi na każdym kroku są przyrosty przepływów w elementach drzewa dróg oddechowych oraz przyrosty wartości przemieszczeń i ciśnień w węzłach siatki elementów skończonych. Omówiono iteracyjną procedurę rozwiązywania układu przy niejawnym  schemacie numerycznego całkowania po czasie. Przykłady obliczeń numerycznych   wykonanych przy użyciu powyższego algorytmu zaimplementowanego w programie komputerowym omówione zostały w rozdziale 4 . Badano m. in. statykę modelu płuc ludzkich pod działaniem ciężaru własnego miąższu oraz wpływ szybkości wdechu na lokalną wentylację i naprężenia w różnych regionach płuc. Rozdział 5 zawiera krytyczną analizę przedstawionego modelu i otrzymanych wyników oraz propozycje dalszych badań w tej dziedzinie. Zestawiono w nim również elementy oryginalne rozprawy.

 

IWANOW Zdzisław, BAUER Jacek, ROŃDA Jacek

Spline`y w zagadnieniach dwuwymiarowych.

Warszawa 1993 s.  37.

Prace IPPT    2/1993.

 

   W pracy przedstawiono zagadnienie spline’ów do wyznaczania pierwszych pochodnych funkcji odwzorowujących obszar wyjściowy w prostokąt względem zmiennych niezależnych układu wyjściowego.

   Ponieważ określenie transformacji obszaru wyjściowego w prostokąt jest w wielu przypadkach dość trudne w realizacji ograniczono się do znalezienia transformacji prostokąta w obszar wyjściowy traktując ją jako niejawne przedstawienie transformacji odwrotnej (obszaru w prostokąt). Odpowiednie pochodne wyznaczono jak dla funkcji uwikłanej. Poprawność i efektywność numeryczną przedstawionego algorytmu zilustrowano dla przypadków, w których znana jest postać analityczna odwzorowania prostego i odwrotnego, a w związku z tym również odpowiednich pochodnych tych odwzorowań. Porównano wartości uzyskane na drodze analitycznej z wartościami uzyskanymi numerycznie przy zastosowaniu powyższego algorytmu.

 

PŁATKOWSKI Tadeusz

Teoria kinetyczna gazów z dyskretnym rozkładem prędkości: modelowanie, rozwiązania zagadnień granicznych.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1993 s.  67.

Prace IPPT    3/1993.

 

   Tematem pracy jest modelowanie i zagadnienia graniczne w dyskretnej teorii kinetycznej dla gazów pojedynczych ze zderzeniami binarnymi i wielocząstkowymi i dla mieszanin. Praca składa się ze wstępu i dwóch części merytorycznych.

   We wstępie omówiono zasadnicze kierunki badań w dyskretnej teorii kinetycznej, dokonano przeglądu literatury i przedstawiono aktualny stan wiedzy w omawianych dziedzinach.

   W części I zaproponowano model gazów z dyskretnym rozkładem prędkość, uwzględniające zderzenia wielocząstkowe, hierarchię modeli wielowymiarowych, w których następuje zmiana energii kinetycznej w zderzeniach mikroskopowych, oraz modele mieszanin gazu.

   W części II autor rozwiązał następujące zagadnienia graniczne w teorii kinetycznej dla omawianych modeli kinetycznych:

   1. Problem istnienia i jednoznaczności zagadnień brzegowych w obszarach ze ściankami dla ogólnej klasy afinicznych warunków brzegowych uwzględniających absorpcję, źródła brzegowe i oddziaływanie z tłem dla gazów ze zderzeniami dwucząstkowymi.

   2. Zagadnienie stacjonarnej fali uderzeniowej dla podstawowego w teorii tzw. gazów sieciowych modelu heksagonalnego z uwzględnieniem zderzeń wielocząstkowych oraz dla mieszanin gazów dyskretnych. Autor odkrył efekt niemonotonicznego przebiegu lokalnej entropii w obszarze fali uderzeniowej, zarówno w mieszaninach, jak i w gazach pojedynczych.

   3. Ścisłe rozwiązania typu solitonowego  dla zaproponowanej hierarchii modeli wielowymiarowych z uwzględnieniem zmiany energii kinetycznej w zderzeniach mikroskopowych, rozwiązania o niemonotonicznych przebiegach gęstości mikroskopowych i całkowitej gęstości lokalnej.

   4. Globalne w czasie twierdzenie egzystencjalne dla modeli dyskretnych z uwzględnieniem oddziaływań wielocząstkowych.

   Praca kończy się obszerną bibliografią obejmującą zasadnicze dziedziny badań w dyskretnej teorii kinetycznej gazów.

 

BZOWSKA Dorota, KOSSECKA Elżbieta

Analiza promieniowania słonecznego w Warszawie w aspekcie energetyki słonecznej.

Warszawa 1993 s.  49.

Prace IPPT    4/1993.

 

   Na podstawie 10-letnich danych IMGW przeprowadzona została analiza promieniowania słonecznego w Warszawie pod kątem ilości i rozkładów czasowych dostarczanej przez nie energii. Obliczono probabilistyczne charakterystyki ciągów dobowych współczynników przezroczystości atmosfery dla promieniowania całkowitego i rozproszonego. Wyznaczono przybliżone liniowe zależności udziału promieniowania rozproszonego w całkowitym od współczynnika przezroczystości atmosfery dla promieniowania całkowitego.

 

LIBRANT Zdzisław, RANACHOWSKI Jerzy, REJMUND Feliks

Ceramika konstrukcyjna elementy technologii i wybrane własności.

Warszawa 1993  s. 108.

Prace IPPT    5/1993.

 

   Opracowanie niniejsze zawiera podstawowe informacje dotyczące wytwarzania i własności ceramiki konstrukcyjnej. W pierwszej części omówiono aspekty minerologiczne najbardziej popularnych surowców (tlenku glinu, tlenku cyrkonu, azotku krzemu, azotku boru i węglika krzemu) oraz elementy technologii wytwarzania. Podkreślono znacznie mikrostruktury proszku surowca dla uzyskania optymalnych własności ceramiki. Ze względu na zakres zastosowań, własności ceramiki ograniczono do mechanicznych, termomechanicznych i elektrycznych.

 

GAFKA Dariusz, DANICKI Eugeniusz

Jednokierunkowość przetwornika międzypalczastego wywołana wstępnym naprężeniem podłoża piezoelektrycznego.

Warszawa 1993 s.  28.

Prace IPPT    7/1993.

 

   W pracy przedstawiono wyniki poszukiwań odpowiednich orientacji kwarcu i niobianu litu poddanym wstępnemu naprężeniu mechanicznemu, pozwalających na realizację jednofazowego jednokierunkowego przetwornika międzypalczastego (ang. SPUDT). Zbadano wpływ naprężenia na istniejący efekt jednokierunkowości. W pierwszej części pracy wspomniano o tradycyjnych realizacjach przetworników jednokierunkowych, a w drugiej opisano metodę analizy koniecznego do rozwiązania zagadnienia nieliniowego, a w trzeciej podano numeryczne wyniki badań.

 

CABAŃSKA Katarzyna

Wzajemny wpływ zginania i skręcania belki zanurzonej w dwuparametrowym ośrodku sprężystym.

Warszawa 1993 s.  16.

Prace IPPT    8/1993.

 

   W pracy przedstawiono problem wzajemnego wpływu zginania i skręcania belki zanurzonej w dwuparametrowym ośrodku sprężystym. Przyczyną pojawienia się tego zjawiska jest występowanie odporu normalnego i stycznego ośrodka sprężystego na belkę o przekroju posiadającym najwyżej jedną oś symetrii. Matematycznym modelem opisu omawianego zjawiska jest sprzężony układ trzech liniowych niejednorodnych równań różniczkowych.

 

KOTULSKI Zbigniew

Analiza fal w stochastycznych ośrodkach warstwowych metodą macierzy przejścia

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1993 s.  198.

Prace IPPT    10/1993.

 

 

ŁYPACEWICZ Grażyna

Piezoelektryczne układy nadawczo-odbiorcze dla celów ultrasonografii.

(Praca habilitacyjna).

Warszawa 1995 s.  110.

Prace IPPT    22/1995.

 

   Celem pracy jest analiza nadawczo-odbiorczych układów piezoelektrycznych głowic pod kątem zastosowania ich w aparaturze ultrasonograficznej opracowywanej w Zakładzie Ultradźwięków IPPT. Prace własne zostały poprzedzone omówieniem układów zastępczych przetworników piezoelektrycznych spotykanych w piśmiennictwie (rozdz. 2.1 - 2.5).

   Schemat zastępczy został rozszerzony o parametry elektryczne (układ kompensacyjny, kable, przewody doprowadzające, oporności - bocznikujące, nadajnika i odbiornika), straty mechaniczne i dielektryczne (zgodnie z Carlsonem i Brownem [6]) oraz tłumienie ośrodka. W celu zbadania wpływu poszczególnych parametrów na pracę układu wprowadzono parametry zarówno akustyczne jak i elektryczne jako wielkości względne. Do obliczeń immitancji, funkcji przenoszenia, impulsów akustycznych i elektrycznych zastosowano szybką transformację Fouriera i rachunek macierzowy.

   Wykazano, że optymalizacja parametrów głowicy (układ kompensacyjny, grubość akustycznych warstw dopasowujących) powinna być przeprowadzana dla częstotliwości rezonansu elektrycznego, który jest funkcją współczynnika sprzężenia kt.

   Wykazano, że dla optymalnej grubości warstw dopasowujących (l e/4) krzywa admitancji staje się symetryczna, a jej wielkość minimalna. Pozwoliło to na opracowanie metody optymalizacji grubości warstw podczas ich szlifowania poprzez automatyczny pomiar admitancji elektrycznej.

   Zbadano wpływ warstw dopasowujących na impuls odbity wykazując, że zastosowanie dwóch warstw polepsza czułość głowicy i poszerza pasmo przenoszenia, ale może spowodować wydłużenie impulsu. Pokazano, że optymalny kształt impulsu uzyskuje się dla przypadku, gdy funkcja przenoszenia ma kształt zbliżony do funkcji Gaussa, a osiągnąć to można przez odpowiednie obciążenie akustyczne tylnej powierzchni przetwornika oraz w mniejszym stopniu przez bocznikowanie elektryczne głowicy.

   Obliczono impedancje elektryczne głowic ultradźwiękowych w zależności od ich średnicy, częstotliwości rezonansowej (grubości), obciążenia akustycznego i parametrów materiału piezoelektrycznego oraz zbadano wpływ kabli koncentrycznych na pracę układu. Wykazano, że chociaż kabel jest o dwa rzędy wielkości krótszy od długości fali elektromagnetycznej, to jego wpływ na pracę głowic niskoomowych może być znaczny. Nie do pominięcia jest wtedy również wpływ przewodów doprowadzających, które należy traktować jak linie długie o oporności charakterystycznej równej 300 W.

   Omówiono wpływ układu kompensacyjnego, składającego się z trzech indukcyjności, na funkcje przenoszenia i impulsy odbite. Pokazano, że w zależności od rodzaju cewki - szeregowej lub równoległej zmienia się impedancja elektryczna przetwornika, co ma istotny wpływ na dopasowanie elektryczne głowicy.

   Wykazano, że dla danego układu nadawczo-odbiorczego można wyznaczyć optymalną z punktu widzenia długości i amplitudy impulsu odbitego, długość impulsu nadawczego (prążek główny widma impulsu pokrywa się wtedy z funkcją przenoszenia układu).

W rozdziałach końcowych omówiono program komputerowy (Dodatek I) oraz przykłady pomiarów głowic ultrasonograficznych opracowywanych przez autorkę (Dodatek II).

 

IMOŁCZYK Janusz, NOWAK Ignacy, DEMENKO Grażyna

Implementacja systemu syntezy ciągłej mowy polskiej z tekstu ortograficznego wprowadzonego z klawiatury komputera typu PC.

Warszawa 1993 s.  31.

Prace IPPT    11/1993.

 

   W pracy przedstawiony jest system automatycznej syntezy mowy polskiej z tekstu, opracowany na przestrzeni trzech ostatnich lat w Pracowni Analizy i Syntezy Mowy. Elementem generującym sygnał akustyczny jest wyspecjalizowany układ scalony sterowany z komputera PC AT przy użyciu oryginalnego oprogramowania, na które składają się moduły edytora, transkrypcji fonematycznej i syntezy parametrów cyfrowych. Mowa wytwarzana jest w czasie rzeczywistym i charakteryzuje się wysoką zrozumiałością, co otwiera przed układem perspektywę konkretnych zastosowań

 

MIASTKOWSKI Józef, SKROCKI Henryk

Analiza wytrzymałościowa udarowo rozciąganych osiowo-symetrycznych elementów konstrukcji z karbami prostokątnymi

Warszawa 1993 s  23

Prace IPPT    12/1993

 

   W pracy podano wyniki badań własności wytrzymałościowych osiowo-symetrycznych elementów konstrukcji, osłabionych jednym lub wieloma wycięciami prostokątnymi, poddawanych udarowym obciążeniom rozciągającym.

   Stwierdzono, że teoretyczne wartości średnicy elementu poza karbem oraz odległości między sąsiednimi wycięciami w elementach z dwoma i więcej karbami prostokątnymi, określone w oparciu o rozwiązania metodami nośności granicznej, są wielkościami optymalnymi również w przypadku udarowego ich rozciągania.

 

SŁOMCZYŃSKA Jerzyna, FILIPKOWSKI Stanisław, ZAWISTOWSKA Elżbieta

Numeryczna symulacja stacjonarnej konwekcji swobodnej w kwadratowym obszarze powietrznym między różnotemperaturowymi bokami pionowymi.

Warszawa 1993 s  50.

Prace IPPT    13/1993.

 

   Przedmiotem pracy jest numeryczna analiza konwekcji swobodnej w wypełnionym powietrzem obszarze kwadratowym, zachodzącej pod wpływem ustalonej różnicy temperatur na ściankach pionowych. Pola prędkości i temperatury wyznaczane są numerycznie przez rozwiązanie układu równań Navier-Stokesa sprzężonych z równaniem energii. Układ tych równań jest rozwiązywany zachowawczą metodą różnicową na układzie siatek przesuniętych. Pojedyncze równanie adwekcji-dyfuzji oraz sekwencja sprzężonych równań rozwiązywane są według algorytmu SIMPLER.

   Wyniki obliczeń przedstawiają pola prędkości i temperatury dla trzech liczb Rayleigha : 1000, 10000 i 100000, dla trzech różnych dyskretyzacji członu nieliniowego (schematy upwind, hybrydowy i potęgowy), dla trzech gęstości siatki (podziały 10 x 10, 20 x 20 i 50 x 50). Wyniki są zgodne z danymi literaturowymi, przekonując o przydatności metody do rozwiązywania numerycznych problemów konwekcyjnych.

 

TUREK Zbigniew

Kinetostatyczna komputerowa metoda matematycznego modelowania łańcuchów kinematycznych.

Warszawa 1993 s.  29.

Prace IPPT    15/1993.

 

   W pracy przedstawiono metodę komputerowego formowania równań dynamicznych, aktywnych mechanizmów o otwartych łańcuchach kinematycznych bez odgałęzień zaproponowaną przez Stepanenkę i Vukobratovica [3]. W stosunku do wersji źródłowej zmieniono część pracy dotyczącą parametrów elementów mechanizmu a w części dotyczącej montażu mechanizmu wprowadzono pojęcie odwzorowania zwanego montażem i w języku matematycznym dokonano montowania mechanizmu. W pracy zaproponowano metodę do obliczania macierzy wynikającej podczas montażu mechanizmu oraz wykazano symetryczność macierzy bezwładności.

 

KACZMAREK Mariusz, KUBIK Józef

Dynamiczne metody wyznaczania charakterystyk materiałowych nasyconych ośrodków przepuszczalnych. Częć I-II.

Warszawa 1993 s.  26 ; 36.

Prace IPPT    16/1993 ; 17/1993.

 

KUBZDELA Henryk

System do badania cech widmowych oraz selekcji i odsłuchu sygnału mowy.

Warszawa 1993 s.  25.

Prace IPPT    18/1993.

 

   Zjawisko rozległej wariantywności akustycznej głosek w mowie przedstawia główną trudność w znalezieniu właściwych zasad ich automatycznej identyfikacji. Logicznie spójny i zamknięty system fonetyczny mowy nie znajduje prostego odpowiednika w dziedzinie akustycznej. Sygnał mowy i zasady jego percepcji nie są w wystarczającym stopniu poznane. Stworzenie modelu automatycznej identyfikacji dźwięków mowy przy uwzględnieniu ich szerokiej wariantywności wymaga narzędzi szybkiej analizy akustycznej, selekcji dowolnych segmentów mowy oraz prostego i kombinowanego odtwarzania w celach odsłuchowych wyizolowanych segmentów. Przedstawiono system, który wykonuje takie operacje i na przykładach zilustrowano jego możliwości. Szerzej omówiono funkcję selekcji i odtwarzania prostego lub kombinowanego wybranych segmentów. Opisano eksperyment percepcji cyklicznie powtarzanych tzw. mikrosegmentów izolowanych oraz segmentów dłuższych osobnych a także kombinowanych z ich cyklicznie powtarzanymi skrajnymi mikrosegmentami. Przedstawiono i omówiono uzyskane wyniki zwracając uwagę na niezgodności ocen percepcyjnych wybranych segmentów oraz pobranych z nich cyklicznie powtarzanych mikrosegmentów.

 

DANICKI Eugeniusz

Dyspersyjne linie opóźniające typu `P`.

Warszawa 1993 s.  24.

Prace IPPT    19/1993.

 

   Analysis and synthesis of dispersive interdigital transducers of surface acoustic waves and delay lines are presented as well as some experimental and technological methods useful in designing SAW devices for radar applications, spectral analyzers etc. The paper allows system designers to evaluate the parameters of SAW chirp filters required in designing amplifiers and electric circuits at both ends of DDLs. The main purpose of the paper is to provide system engineers sufficient informations for unaided designing of typical DDLs, and obtaining the working model with help of the enlisted institutions having corresponding technological facilities.

 

RANACHOWSKI Jerzy

Przyczynek do historii akustyki polskiej na tle działalności Instytutu Podstawowych Problemów Techniki .

Warszawa 1993 s.  28.

Prace IPPT    20/1993.

 

   Szczegółowe opracowanie historii akustyki polskiej dotychczas nie istnieje. Najłatwiej przeprowadzić takie przedsięwzięcie, biorąc za podstawę opis rozwoju poszczególnych zespołów skupionych wokół osobowości. Podjęto próbę opisu dorobku zespołu naukowców działających w IPPT, współpracujących ściśle z prof. Ignacym Maleckim.

   Pierwsze polskie prace z akustyki rozpoczęto w połowie lat trzydziestych. Akustyka była wykładana na konspiracyjnej Politechnice Warszawskiej. Utworzono Katedrę Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej. Katedra ta dała początek Zakładowi Badania Drgań PAN, który w 1953 roku wszedł w skład nowo utworzonego Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. W Instytucie prowadzono badania w zakresie akustyki w kierunkach defektoskopii ultradźwiękowej, akustyki molekularnej, doskonalenia miernictwa hałasów oraz akustyki mowy. Prowadzono tu prace teoretyczne nad analogiami elektro-mechano-akustycznymi i skojarzonymi polami elektroakustycznymi, teoretycznie i doświadczalnie badano ośrodki niejednorodne, zwłaszcza ceramiki. Zainteresowano się hyperdźwiękami i przedstawieniem kwantowym zjawisk akustycznych. Pole dyfrakcyjne i przenoszenie wibracji w kanale usznym opisane zostało metodą kwantową. Nastąpiło przejście od pomiarów prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych do badania aktywnego zachowania się materiałów, czemu odpowiada zjawisko emisji akustycznej. Przeprowadzono kompleksowe badania mechanizmów powstawania emisji akustycznej i rozwinięto różne pola jej zastosowań. Badano również emisję akustyczną przy kruchym pękaniu i przy reakcjach chemicznych. Prowadzono współpracę naukową z zagranicą i działalność dydaktyczną związaną z prowadzonymi badaniami.

 

JASSEM Wiktor, NOWAK Ignacy

Wielowymiarowe skalowanie  przestrzeni percepcyjnej samogłosek podstawowych.

Warszawa 1993 s.  31.

Prace IPPT    21/1993.

 

   Dotychczasowe prace doświadczalne w zakresie artykulacji, cech akustycznych i percepcji samogłosek podstawowych są niewystarczające, a ich wyniki są kontrowersyjne. Szczególnie ostrą krytykę samogłosek podstawowych przedstawił Butcher (1982), który stosując metodę skalowania wielowymiarowego do oceny doświadczeń percepcyjnych oraz oceniając inne, nieliczne zresztą, prace doświadczalne, doszedł do wniosku, że system samogłosek podstawowych powinien, jako naukowo niewłaściwy, ulec likwidacji. Przeprowadzone w ZFA, zreferowane tutaj eksperymenty oraz ich opracowanie metodą skalowania wielowymiarowego dały wyniki pozytywne. Krytyka Butchera, w świetle uzyskanych obecnie rezultatów, jest nieuzasadniona. Samogłoski podstawowe układają się w konsekwentną konfigurację w percepcyjnej przestrzeni dwuwymiarowej.

 

PAWEŁEK Andrzej, MALECKI Ignacy

Emisja akustyczna a plastyczność kryształów.

Warszawa 1993 s.  63.

Prace IPPT    22/1993.

 

   Niniejsze opracowanie poświęcone jest przede wszystkim omówieniu zastosowania metody EA w badaniach podstawowych mechanizmów odkształcenia plastycznego monokryształów metali i stopów. Metoda EA stwarza bowiem możliwości uzyskiwania dodatkowych informacji o naturze tych mechanizmów. Poznawanie podstawowych związków EA z mechanizmami odkształcenia przybliża również perspektywę szerszego stosowania metody EA w warunkach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, wczesne wykrywanie awarii).

   Materiał zawarty w tym opracowaniu został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym omówiono najpierw podstawowe rodzaje mechanizmów odkształcenia plastycznego w monokryształach metali o prostej budowie krystalicznej. Ostatnią część tego rozdziału poświęcono zagadnieniu lokalizacji odkształcenia, gdyż jest to obecnie jedno z najbardziej aktualnych zagadnień mechaniki deformacji plastycznych.

   W następnym rozdziale przedstawiono - na podstawie dostępnej literatury - dane doświadczalne dotyczące pomiarów emisji akustycznej podczas odkształcania plastycznego monokryształów. Wykorzystując również wyniki badań własnych, omówiono równocześnie najczęściej spotykane modele i koncepcje teoretyczne dotyczące przyczyn występowania EA podczas deformacji plastycznej kryształów.

   W ostatnim rozdziale przedstawiono także zarys matematycznych podstaw tych koncepcji wraz z krótką próbą jakościowej oceny zgodności wyników teoretycznych z dotychczas uzyskanymi wynikami doświadczalnymi.

 

MALECKI Ignacy

Analiza i możliwości zastosowania metody emisji akustycznej.

Warszawa 1993 s.  41.

Prace IPPT    23/1993.

 

   Zjawisko emisji (EA) akustycznej znane od wieków, ale jego praktyczne zastosowania od początku lat sześćdziesiątych, do obserwacji „mikrosejsmicznych”, ale już wcześniej badanie generacji EA w metalach pod obciążeniem. Zwiększenie zakresu pomiarów przez detekcję sygnałów EA wysokiej częstotliwości. Generacja EA przez ruchy dyslokacyjne w metalach i kruche pękanie ceramiki. Wpływ zmęczenia materiału na aktywność EA. Nowe możliwości zastosowań w górnictwie i budownictwie. Prace nad doskonaleniem przetworników EA. Analiza porównawcza kierunków rozwoju metod EA w ciągu ostatnich 25 lat i wynikające stąd wnioski co do podjęcia przyszłych badań. Określenie kierunków doskonalenia metod EA dotyczących głównie obróbki elektronicznej sygnałów EA, ich ekstrakcji i separacji. Fazy aktywności EA przy wzroście naprężenia. „Czas życia” i stopień zmęczenia materiału określany metodą EA. Klasyfikacja źródeł EA. Określenie możliwości zastosowań EA w przemysłach: surowcowym, materiałowym, maszynowym, elektronicznym, energetycznym, budowlanym i chemicznym oraz do badania stanu pojazdów mechanicznych i obiektów inżynierskich. Zasygnalizowanie możliwości zastosowania EA w biologii i medycynie. Określenie pola zastosowań EA do badań poznawczych w fizyce i chemii.

 

FRĄCKIEWICZ Henryk, HOFFMAN Jacek, KALITA Wojciech, KRÓLIKOWSKI Jerzy, PILECKI Szymon, RANACHOWSKI Zbigniew

Emisja akustyczna w procesie laserowego kształtowania metali.

Warszawa 1993 s.  61.

Prace IPPT    24/1993

 

   Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych zjawiska emisji akustycznej towarzyszącej procesowi kształtowania laserowego blach ze stali kwasoodpornej, tytanowej i duralowej. Pomiary wykonane zostały na aparaturze zaprojektowanej i zbudowanej w IPPT PAN.

 

PLUTA Zbysław, WNUK Ryszard

Modelowanie przemiany fazowej w magazynie energii słonecznej z kulistym złożem magazynującym.

Warszawa 1993 s.  29.

Prace IPPT    26/1993.

 

   Pojemność cieplną magazynu energii słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej można zwiększyć poprzez częściowe wypełnienie wodnego zbiornika magazynującego materiałem ulegającym przemianie fazowej (PCM) w zakresie temperatur pracy instalacji. Dodatkowym efektem takiego wypełnienia zbiornika jest polepszenie jego charakterystyk eksploatacyjnych. Właściwy dobór medium magazynującego, określenie optymalnego stopnia wypełnienia i  rozmiaru elementów z PCM wymaga przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych pracy instalacji w reprezentatywnym okresie czasu z uwzględnieniem procesów przemiany fazowej w zbiorniku. Cytowane w literaturze metody modelowania przemiany fazowej nie spełniały warunków wymaganych przy tego typu symulacji - prostoty metody z równoczesną dużą dokładnością, szczególnie w zakresie zamknięcia bilansu energetycznego układu. Było to bodźcem do opracowania własnego, zmodyfikowanego schematu numerycznego łączącego w sobie dużą szybkość obliczeń z możliwością modelowania zjawisk nieustalonego przewodzenia ciepła z przemianą fazową w układach niejednorodnych.

 

RANACHOWSKI Jerzy, REJMUND Feliks

Emisja akustyczna w procesie kruchego pękania ceramiki.

Warszawa 1993 s.  98.

Prace IPPT    27/1993.

 

   Praca stanowi kontynuację badań materiałowych metodą emisji akustycznej opisanych w publikacji Autorów pt. „Badanie ośrodków kruchych metodą emisji akustycznej na przykładzie ceramiki i betonów (prace IPPT, 28/1992). Stąd opuszczono w niej opis podstaw generacji, rozchodzenia i definicji poszczególnych deskryptorów sygnału EA. Skoncentrowano się natomiast na zjawiskach związanych z pękaniem materiałów kruchych metodą pomiaru parametrów wytrzymałości długotrwałej i związków EA z tymi parametrami. Do nowych zagadnień należą badania ceramiki i betonów przy naprężeniach cieplnych oraz szokach temperaturowych. Rozdział temu poświęcony zawiera wyniki długotrwałych badań izolatorów ceramicznych w zmiennym cyklu temperaturowym. Drugą dziedziną rozwiniętą, w stosunku do dotychczasowych badań, są jednoczesne pomiary przewodności elektrycznej i emisji akustycznej próbek poddanych rosnącemu ze stałą prędkością obciążeniu mechanicznemu celem uzyskania nieniszczącej metody badań.

 

OWCZAREK Stefan

Model gęstości energii promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę. Identyfikacja dla Warszawy.

Warszawa 1993 s.  41.

Prace IPPT    28/1993.

 

   Przedstawiono model matematyczny gęstości energii promieniowania słonecznego na powierzchnię Ziemi o dowolnym nachyleniu. Model opisano przy użyciu rachunku wektorowego w ramach pojęć geometrii sferycznej, teorii ekstynkcji i rozpraszania promieniowania słonecznego. Zarys modelu zaczerpnięto z cytowanych w opracowaniu prac z tego zakresu, uzupełniając go elementami własnych rozważań. Do nich należą: warunek cienia płaszczyzny, koncepcja efektu promieniowania jako sumy dwóch stanów – odpowiadającego całkowitej bezchmurności i całkowitemu zachmurzeniu oraz realizacje numeryczne dyskretnego opisu.

   Użycie dyskretnego opisu umożliwiło obliczenie zarówno składowych natężenia promieniowania w dowolnym punkcie na Ziemi, w dowolnej porze dnia, w dowolnym dniu roku, jak i również ich zsumowane reprezentacje: gęstość energii w dowolnym okresie czasu. Możliwość wyznaczenia gęstości energii w dowolnym okresie czasu czyni z modelu praktyczne narzędzie, niezwykle użyteczne w budownictwie i eksploatacji systemów konwersji energii słonecznej.

   W oparciu o sformułowany model wykonano program numeryczny w języku Pascal do obliczenia gęstości energii promieniowania słonecznego na płaszczyznę o dowolnym azymucie i kącie pochylenia do płaszczyzny poziomej.

   Przeprowadzono identyfikacje modelu w oparciu o dane statystyczne dotyczące średnich dobowych sum promieniowania w poszczególnych miesiącach roku na płaszczyznę poziomą na terenie Warszawy. W pracy zestawiono w tablicach, wyniki obliczeń dotyczące średnich dobowych gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach roku jak również składowe gęstości energii promieniowania słonecznego padające w sezonie grzewczym na płaszczyzny o obranych azymutach i kątach pochylenia, w rejonie Warszawy.

 

ŚWIĘCKI Zbigniew, RANACHOWSKI Jerzy

Zastosowanie emisji akustycznej w ortopedii.

Warszawa 1993 s.  25.

Prace IPPT    29/1993.

 

   W publikacji omówiono podstawowe parametry pomiarowe i aparaturę do rejestracji emisji akustycznej (EA). Podano mechanizmy pękania tworzyw kruchych, z odniesieniem do kości jako do materiału konstrukcyjnego. Przedstawiono parametry EA powstającej w wyniku mechanicznych obciążeń kości.

   Przedstawione wyniki dotyczą badań na zwierzętach i rokują możliwość wykorzystania metody EA w ortopedii.

 

WRZOSKOWICZ Adam

Niejawne modele Markowa HMM w automatycznym rozpoznawaniu mowy.

Warszawa 1993 s.  76.

Prace IPPT   32/1993

 

  W pracy przedstawiono sposób budowy systemu automatycznego rozpoznawania mowy ARM opartego na niejawnych modelach Markowa HMM (Hidden Markov Models). Zaprezentowano podstawy teorii modeli HMM oraz możliwości ich zastosowania do analizy i rozpoznawania sygnału mowy. Przedstawiono algorytmy umożliwiające zarówno uczenie systemu ARM, jak i rozpoznawanie sygnałów w oparciu o wyznaczone modele stochastyczne wybranych klas dźwięków mowy. Opisano poszczególne elementy wchodzące w skład systemu oraz zastosowane procedury związane z modelowaniem i rozpoznawaniem mowy. Przedstawiono problemy związane z doborem optymalnych parametrów rejestracji i parametryzacji sygnału oraz ich wpływ na wyniki pracy systemu. Zaprezentowano różne warianty wyboru segmentów składowych sygnału mowy i wynikające z tego konsekwencje dla procesu ARM. Odrębnym omówionym zagadnieniem jest zastosowanie informacji leksykalnej, syntaktycznej i semantycznej w celu poprawy jakości i efektywności pracy systemu. Przedstawiono również opis systemu ARM opracowanego w Pracowni Akustyki Mowy IPPT PAN. Omówiono wyniki przeprowadzonych eksperymentów dotyczących wpływu zakłóceń szumowych na wyniki pracy systemu ARM oraz przedstawiono metody budowy modeli HMM przeznaczonych do pracy w obecności zakłóceń. Dodatkowo zaprezentowano język komunikacji człowieka z robotem, który został zdefiniowany w postaci wielopoziomowej sieci złożonej z modeli HMM głosek z uwzględnieniem fleksji języka polskiego. Ponadto, dołączono do systemu reguły leksykalne i syntaktyczne obowiązujące dla przyjętego słownika komunikacji.

 

TYRKIEL Elżbieta

Procedury numeryczne dla rozwiązania uogólnionego zagadnienia własności metodą QZ.

Warszawa 1993 s.  110.

Prace IPPT    33/1993.

 

   Opisano szczegółowo opracowane pakiety procedur numerycznych umożliwiających rozwiązanie regularnego uogólnionego zagadnienia własnego Ax = lBx z dowolnymi macierzami kwadratowymi, rzeczywistymi lub zespolonymi. Postawą algorytmów jest wprowadzona przez Molera i Stewarta metoda QZ, będąca uogólnieniem standardowej metody QR na  zagadnienie własne z dwiema macierzami. Metoda QZ charakteryzuje się dużą stabilnością numeryczną dzięki zastosowaniu przekształceń unitarnych. Umożliwia ona wyznaczenie wartości własnych (skończonych i nieskończonych) również w przypadku, gdy B jest macierzą osobliwą, gdyż nie wymaga obliczania macierzy B.

   Programy numeryczne napisane są w języku Turbo Pascal 4.0. Stanowią one uzupełnienie oprogramowania podstawowego mikrokomputerów IBM PC w zakresie algebry liniowej, utworzonego w Samodzielnej Pracowni Aeroelastyczności IPPT PAN. Procedury umożliwiają wyznaczenie pełnego zestawu wartości, jak równiez prawych i lewych wektorów własnych (znajomość lewych wektorów jest potrzebna w analizie zaburzeń). Działanie algorytmów zilustrowano na przykładach wyników wybranych testów numerycznych: wykazują one stabilność numeryczną skończonych wartości własnych również w przypadku, gdy B jest macierzą osobliwą.

 

PLUTA Zbysław, WNUK Ryszard, JAWORSKI Maciej

Modelowanie pracy słonecznej instalacji CWU ze zbiornikiem akumulacyjnym z dwoma mediami magazynującymi energię cieplną.

Warszawa 1993 s.  31.

Prace IPPT    35/1993.

 

   Osiągi słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) mogą być znacznie poprawione poprzez umieszczenie w wodnym zbiorniku magazynującym elementów z substancjami ulegającymi przemianom fazowym połączonym ze znacznymi efektami cieplnymi (PCM). W prezentowanej pracy zaproponowano opis matematyczny instalacji CWU z dwoma mediami magazynującymi. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną modelu matematycznego zbiornika dla kulistego złoża magazynującego wypełnionego stearyną. Przeprowadzono także przykładowe obliczenia symulacyjne pracy instalacji dla polskich warunków klimatycznych wykazując istotny wpływ elementów z PCM na charakterystyki eksploatacyjne instalacji.

 

PETROVSKIJ W., KIRILENKO W., RAABE J., BOBRYK E., RANACHOWSKI J.

Zastosowanie emisji akustycznej i przewodnictwa elektrycznego w trójpunktowym zginaniu tworzyw ceramicznych.

Warszawa 1993 s.  74.

Prace IPPT    36/1993.

 

   Artykuł przedstawia nową metodę badania własności mechanicznych ceramiki przez pomiar zmian jej własności elektrycznych. Celem badań jest uzyskanie nowej metody badań nieniszczących opartych na pomiarze przewodnictwa elektrycznego. Jako indykatora powstawania i wydłużania się mikropęknięć zastosowano emisję akustyczną, do której odnoszono zmiany przewodnictwa elektrycznego.

 

MIASTKOWSKI Józef, SZCZEBIOT Ryszard

Analiza nośności granicznej elementów o przekroju kwadratowym z szeregiem wycięć o profilu prostokątnym.

Warszawa 1993 s.  36.

Prace IPPT    38/1993.

 

   W pracy przeprowadzono analizę nośności granicznej elementów konstrukcji o przekroju kwadratowym osłabionych na obwodzie wycięciami prostokątnymi. Analizę oparto na kompletnych rozwiązaniach dla osiowo-symetrycznych prętów z karbami prostokątnymi oraz na oszacowaniach nośności granicznej otrzymanych z kinetycznie dopuszczalnych mechanizmów  zniszczenia. Ponad to w pracy podano metodykę określania optymalnej odległości (podziałki) między karbami w przypadku prętów osłabionych szeregiem wycięć o profilu prostokątnym.

   Praktyczną przydatność przedstawionej w pracy analizy potwierdzono wynikami doświadczalnych badań przeprowadzonych na próbkach ze stopu aluminium do obróbki plastycznej, o przekroju kwadratowym osłabionych dwoma obwodowymi wycięciami o profilu prostokątnym.

 

WITOS Franciszek, MALECKI Ignacy

Deskryptory emisji akustycznej.

Warszawa 1993 s.  45.

Prace IPPT    39/1993.

 

   W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z emisją akustyczną (EA) traktowaną jako zjawisko fizyczne i jako metoda pomiarowa.

   Rozpatrywane są punktowe źródła EA znajdujące się w izotropowych, jednorodnych liniowo-sprężystych ośrodkach o różnych kształtach. W przypadku Ośrodka nieograniczonego podana jest analityczna postać pola naprężeń i pola przemieszczeń fal sprężystych EA. W przypadku Ośrodka będącego nieograniczoną płytą podana jest postać rozwiązań dogodna do numerycznego wyznaczania zmian czasowych odbieranych wielkości EA.

   Dla EA traktowanej jako metoda pomiarowa sygnał wyjściowy przedstawiony jest jako splot mechanicznej wielkości wejściowej opisującej źródło, funkcji przejścia ośrodka i funkcji przejścia poszczególnych elementów toru pomiarowego. Jako efekt tego zapisu wprowadzone jest rozróżnienie pomiędzy sygnałem EA i impulsem EA. Zdefiniowane są podstawowe parametry dowolnego impulsu. Szeroko omówione są funkcje sygnałowe impulsów EA i sygnałów EA określane w tej pracy jako deskryptory EA. Deskryptory podzielono na grupy: - podstawowe deskryptory EA (są to funkcje sygnałowe impulsów EA), - zaawansowane deskryptory EA (są to albo deskryptory związane z zastosowaniem EA, albo funkcje sygnałowe sygnałów EA).

   W pracy zamieszczone są również wyniki badań eksperymentalnych obejmujących trzy różne zagadnienia, w których stosowano deskryptory EA związane z impulsami EA, z zastosowaniami EA i sygnałami EA. Są to odpowiednio zagadnienia: charakterystyki amplitudowo-obciążeniowe impulsów EA w próbkach węglowych w trakcie złożonego ściskania jednoosiowego, zastosowanie EA do prognozowania parametrów wytrzymałościowych taśm przenośnikowych, identyfikacja czasów narastania funkcji źródeł EA w próbkach węglowych w trakcie ściskania jednoosiowego.

 

MOTYLEWSKI Jerzy

Modele funkcjonalne oraz kryteria wyboru mikrofonu pojemnościowego do pomiarowych komór fotoakustycznych.

Warszawa 1993 s.  31.

Prace IPPT    40/1993.

 

   W pracy omówiono modele funkcjonowania mikrofonu pojemnościowego z uwypukleniem tych parametrów przetwornika, które mają istotne znaczenie podczas detekcji sygnału fotoakustycznego w układach spektroskopowych PAS. Scharakteryzowano źródła szumów występujące w układzie detektora fotoakustycznego z mikrofonem pojemnościowym oraz ich wpływ na ogólny poziom szumów detektora. Przedstawiono wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych mikrofonu pobudzanego impulsowo, których wynikiem jest kryterium doboru mikrofonu pojemnościowego do pracy w układach impulsowej spektroskopii fotoakustycznej.

 

JANICKI Krzysztof, SZEMPLIŃSKA-STUPNICKA Wanda

Stability of Subharmonics and Escape Phenomena in the Twin-well Potential Duffing system.

Warszawa 1993 s.  66.

Prace IPPT    6/1993.

 

   Low order subharmonic in the twin-well potential Duffing system are studied : 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 of one-well motion and  1 :1, 1 : 3 of cross-well motion. Solutions for the resonances are found using a modification of the near-linear perturbation method. Then Hill`s variational equation allows us to examine stability of the solutions. Due to the above methods major bifurcations of subharmonics can be located approximately in the parameter space: folds, period-doublings and symmetry-breakings.

   Results of numerical experiment are included for comparison. They show that the analysis of the local bifurcations can estimate phenomena of escape from potential well. Two types of chaotic attractor catastrophes are also found in the system: one is invertible with respect to parameter changes, the other is not and involves hysteresis. The former type seems to be related to the local bifurcations of regular orbits, the latter corresponds to the boundary crisis. 

 

GAŁKA Andrzej , TELEGA Józef J., WOJNAR Ryszard

Thermodiffusion in Heterogeneous  Elastic Solids and Homogenization.

Warszawa 1993 s.  76.

Prace IPPT    14/1993.

 

   Overall behaviour of microheterogeneous elastic solids in which thermodiffusion occurs  is studied by using homogenization methods. Heterogeneities are characterized by a small positive parameter e . The material coefficients of the coupled system of linear equations describing thermodiffusion depend on e . In the periodic case, when heterogeneities are distributed periodically, the homogenization is performed by applying the method of two-scale asymptotic expansions. The convergence and corrector theorems are formulated for a nonperiodic microstructure. It is shown, that the initial conditions for the temperature and chemical potential of the homogenized system are changed in comparison with the primal one provided that the initial conditions for the latter system are nonhomogeneous. For a layered composite with periodically distributed layers analytical formulae are derived for all the effective material coefficients. Particular cases are studied by exploiting some available experimental data. The analysis itself and homogenization problem are preceded by an overview of the results concerning thermal problems in microheterogeneous solids and composites.

 

TOKARZEWSKI Stanisław, BŁAWZDZIEWICZ Jerzy, ANDRIANOV Igor

Two-point Pade Approximants for Stieltjes Series.

Warszawa 1993 s.  17.

Prace IPPT   30/1993.

 

   We have proved that certain two-point Pade approximants to Stieltjes series occupying the diagonal of the Pade table form sequences of lower and upper bounds uniformly converging to Stieltjes function. The results can be applied in the theory of inhomogeneous media to calculate the bounds on the effective transport coefficients of heterogeneous materials.

 

PYCKO Sławomir

Variable Loading and Imposed Displacements in the Shakedown Theory.

(Praca doktorska).

Warszawa 1993 s.  117.

Prace IPPT    31/1993.

 

   The paper deals with a theoretical and a numerical analysis of the action of variable combined loads (imposed displacements and external forces) on elastic-plastic bodies (structures). Three fundamental parts of the paper can be distinguished

  1. In the first of them an influence of the combined loads onto continuum is studied. Various cases of a body behaviour undergoing imposed displacements were considered. A notion of a load equivalent to the combined one was introduced. Some theorems concerning bounds for a safety factor of elastic-plastic systems were proved.

  2. Second part is devoted to an alternative formulation of shakedown problem, which appeared in the literature recently. It permits determine a shakedown load multiplier for a nonlinear yield condition in  an efficient way. A theorem concerning  the equivalence of the classical continuum approach to the proposed one was proved. An extension to a generalized variable description was proposed. A unified approach was presented in order to determine the  shakedown load multiplier for the two inadaption plastic mechanisms: incremental collapse and alternating plasticity.

  3.  The third part concerns the numerical analysis. An algorithms for solution of the alternatively formulated shakedown problem was proposed. The procedure is  illustrated with examples of plane grids subjected to the variable repeated imposed  displacements and the external loads.

 

HOSAIN Mohamed H.Bondok

Geometry Changes in the Elastic-plastic Analysis of Steel Spatial Skeletal Structures.

(Praca doktorska)

Warszawa 1993 s.  151.

Prace IPPT    37/1993.

 

   Principal objective of this study is to furnish a tool for unified formulation and numerical analysis of all the history-independent classes of response of elastic-perfectly plastic space skeletal structures. We aim at determination of load domains corresponding to elastic, shakedown and collapse behaviour for structures in initial and deformed configurations.

   Numerical program SDLAS for post-yield and inadaptation (non-shakedown) analysis of elastic-plastic space skeletal structures has been prepared. It accounts for biaxial bending, torsion and axial forces contributing to yielding of beam elements. The program permits to determine a safe domain for either proportional or variable repeated loads.

   The proposed method accounts for nonlinear geometrical effects. In the post-yield analysis the conditions for plastic flow are considered at subsequent deformed configurations. For the inadaptation analysis the similar procedure in applied. Automatic generation of all possible plastic deformation modes allows to select the most dangerous mechanisms and to determine a critical plastic deformation path.

   Finally, the post-yield or inadaptation curve is obtained showing the dependence of load (load domain) multiplier on the plastic deformation.

   These problems are formulated as a sequence of linear programming tasks and are solved by a step procedure.

   The proposed method allows to determine the limit multiplier and the shakedown (adaptation) multiplier accounting for geometric effects.

 

MITYURICH G.S., MOTYLEWSKI Jerzy, RANACHOWSKI Jerzy

Modern Photoacoustic Spectroscopy Problems Theory and Experiment (a Review).

Warszawa 1993 s.  164.

Prace IPPT    41/1993.

 

   The review presents investigation of photoacoustic transformation in condensed media, including naturally gyrotropic and magnetoactive substances. The analysis is performed on numerous theoretical models of as well linear as nonlinear sound generation mechanism. Sound wave excitation is assumed to be amplitude-or polarization-modulated light beam. The potentiality of linear and circular dichroism parameters determination by means of photoacoustic   and photodeflectional spectroscopy is evaluated. The experimental stands for subsequent gyrotropic media investigation in IFTR are described.

 

SZCZEPIŃSKI Wojciech, MIASTKOWSKI Józef

On Experimental Studies of Yield Surfaces of Metals; a more general approach.

Warszawa 1993 s.  29.

Prace IPPT    42/1993.

 

   In all existing experimental studies of the effect of plastic deformation on yield condition the results of tests are represented by assuming a certain standard coordinate system. When thin-walled tubular specimens are used the coordinate axes x, y  are assumed to coincide with the axial and circumferential directions on the tube. When specimens are cut out from a prestressed metal sheet the coordinate axes are so chosen that they are parallel to the edge of the sheet.

   It is shown in the present study that the interpretation of experimental results may be more instructive if for the same test variously oriented coordinate systems x, y are used. Numerous experimental results are recalculated for variously oriented coordinate systems and then represented in the respective stress space corresponding to the assumed orientation of the reference axes.

   Such various representation of the deformation-induced changes of the yield surface will constitute the experimental basis for more sound analysis of the theory of deformation-induced anisotropy of metals. If the plastic properties of the tested material in its initial state are isotropic we can always choose arbitrarily a reference system in which the deformation-induced anisotropy will later be described.

 

RANACHOWSKI Jerzy, REJMUND Feliks

Schallemission in Stoff-und Baueelementprüfung.

Warszawa 1993 s.  28.

Prace IPPT    34/1993.

 

   Die vorliegende Forschungsarbeit ist die erste in Polen, umfassend eine so umfangreiche Anwendung der Schallemission zu Untersuchung der Stoffe und der Konstruktions-elemente. Die Veröffentlichung umfasst meistens die eigenen Forschungen der Verfasser, ausgefuhrten mit Messaparatur, entwickel und hergestellten in IPPT PAN.

In der Arbeit wurden hauptsächlich die Messergebnisse dargestellt: die Informationen betreffende der Messmethoden sind in der Arbeit: Methodes and Applications of Acoustic Emission von Prof. Prof. Malecki und Ranachowski [1] enthalten. Die Forschungsgebiete sind in 6 Abteilen enthalten und zwar die Untersuchungen der Konstruktionskeramik, der superleitenden Keramik, der Metalle, der Betone und der Betonbauelemente. Als weniger bekannt sind die Messungen der Knochen mittels Schallemission und auch die Beziehungen zwischen der Schallemission und elektrischen Beschaffenheiten in Keramik und Verbundstoffen bei mechanischer Belastung zu nennen.